Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước

Ngày 19-3, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018 (Ngày 22-3) có chủ đề “Nước với thiên nhiên”, bao gồm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên nước để nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ tài nguyên nước và tái sử dụng nước thải an toàn cho môi trường.