Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

  • Kết quả giải quyết đơn khiếu nại ông Ngô Viết Ba
  • Giao Thanh tra thành phố xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Điểm
  • Giao Thanh tra thành phố xác minh nội dung khiếu nại của ông Phan Tấn Tiến
  • Giao Thanh tra thành phố xác minh nội dung khiếu nại của bà Trương Thị Phương Thu
  • Giao Thanh tra thành phố xác minh nội dung khiếu nại của bà Hà Thị Châu
  • Kết quả giải quyết đơn khiếu nại Bà Nguyễn Thị Thanh Vân
  • Giao Thanh tra thành phố xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Đức Tám và Nguyễn Đức Cẩm
  • Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Bảo Đông
  • Giao Thanh tra thành phố xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Phước Đức
  • Kết quả giải quyết đơn của ông Nguyễn Ngọc Hà, bà Ngô Thị Thiếp và bà Nguyễn Thị Như Mỹ