ENGLISH | JAPANESE

Con đường di sản

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố

Địa chỉ: 44 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113. 826343
Fax: 05113. 826343
Email: dbqh-hdnd@danang.gov.vn

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố

* Chánh Văn phòng: Trần Văn Hấn
- Điện thoại: 08051171
- Email:hantv@danang.gov.vn

* Phó Chánh Văn phòng: Phạm Hữu Hoà
- Điện thoại: 080511873.
- Email: hoaph@danang.gov.vn

* Phó Chánh Văn phòng: Lê Xuân Hoà

 - Điện thoại :05113840312

 - Email : hoalx1@danang.gov.vn

* Phó Chánh Văn phòng: Lê Đức Viên
- Email: vienld@danang.gov.vn

* Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Ngọc Bình
- Email: hoaph@danang.gov.vn

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

STT Phòng, Ban Điện thoại
1 Phòng Công tác Hội đồng nhân dân  05113.822013
 2  Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội  08051187
 3  Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị  05113.817603
 4  Phòng Dân nguyện  05113.840312
 5  Phòng Thông tin - Tổng hợp  05113.817602
6  Phòng Xử lý nhanh thông tin Đường dây nóng  0511.3888888