Kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo

  • Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Đào Ngọc Đường
  • Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Đào Ngọc Học
  • Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Đào Ngọc Thanh
  • Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Xuân Thành
  • Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Đào Ngọc Hảo
  • Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Quang Dũng
  • Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai
  • Kết quả giải quyết đơn khiếu nại ông Ngô Viết Ba
  • Đình chỉ giải quyết khiếu nại của hộ ông Trần Công Hà
  • Giao Thanh tra thành phố xác minh nội dung khiếu nại của bà Hà Thị Châu