Kiến nghị doanh nghiệp

  • Cấp thẻ BHYT kịp thời cho người lao động  Đăng ngày 13-04-2017 14:37
  • Xác lập quyền sở hữu trí tuệ  Đăng ngày 13-04-2017 14:37
  • Xây dựng thương hiệu ẩm thực Đà Nẵng  Đăng ngày 13-04-2017 14:36
  • Xác định nguồn khách theo thứ tự ưu tiên  Đăng ngày 13-04-2017 14:35
  • Phối hợp nguồn lực trong công tác quảng bá xúc tiến  Đăng ngày 13-04-2017 14:34
  • Tăng ngân sách xúc tiến du lịch  Đăng ngày 13-04-2017 14:33
  • Đầu tư cho công tác xúc tiến, quảng bá du lịch  Đăng ngày 13-04-2017 14:32
  • Xây dựng các chuẩn mực đối với loại hình dịch vụ du lịch  Đăng ngày 13-04-2017 14:31
  • Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp  Đăng ngày 13-04-2017 14:30
  • Quy hoạch hệ thống cơ sở lưu trú  Đăng ngày 13-04-2017 14:28

Liên kết website