Phấn đấu trên 12% chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng
Đăng ngày 27-07-2021 08:39

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2021, với mục tiêu trên 90% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở du lịch, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trường học được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; đồng thời, đảm bảo tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng, tái chế đạt trên 12%.

Theo đó, tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn, vận động, yêu cầu mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị thực hiện tiên phong, nghiêm túc triển khai phân loại CTRSH tại nguồn tại các cơ quan, trụ sở làm việc, góp phần lan tỏa thông điệp tích cực trong việc thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn đến người dân. Đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với bối cảnh thực tế như trên báo, đài, trang thông tin điện tử, Tổng đài 1022, trên loa, hệ thống phát thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của UBND quận, huyện, phường, xã; tổ chức họp tổ dân phố, nói chuyện với quy mô nhỏ, chất lượng cao; lồng ghép nội dung vào các tài liệu, văn bản hướng dẫn về thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Đồng thời, hoàn thiện hệ thống thu gom, quản lý CTRSH, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; khẩn trương rà soát, xây dựng Phương án thu gom rác theo giờ phù hợp với phương án cơ giới hóa trên địa bàn quân/huyện theo chỉ đạo tại Công văn số 5684/UBND-ĐTĐT ngày 26-8-2020 của UBND thành phố. Xây dựng phương án điều chỉnh đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH; xây dựng phương án điều chinh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn xây dựng; phương án đầu tư, cơ chế thu mua CTRSH tái chế từ các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH sau phân loại; yêu cầu các đơn vị, cá nhân tham gia cân đối, đầu tư thêm các trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển để đảm bảo thu gom, vận chuyển CTRSH sau phân loại. Tổ chức kiểm tra thường xuyên hệ thống các điểm thu gom, tập kết CTRSH trên địa bàn, đảm bảo vệ sinh chung; tổ chức kiểm tra thường xuyên, theo dõi việc sử dụng, quản lý vật dụng, trang thiết bị; có biện pháp xử lý vệ sinh kịp thời, không để nhếch nhác, phản cảm. Hợp tác, nghiên cứu triển khai các mô hình khác có liên quan đến Kế hoạch phân loại CTRSH tại nguồn.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối cập nhật, tham mưu UBND thành phố triển khai Kế hoạch phân loại CTRSH tại nguồn; tuyên truyền, phổ biến kế hoạch; họp định kỳ, đột xuất để giải quyết khó khăn, vướng mắc các sở, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện; báo cáo UBND thành phố theo định kỳ hàng năm và đột xuất. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án điều chỉnh đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH.

Mặt khác, nghiên cứu, có hình thức khen thưởng đối với địa phương, tổ chức, hộ gia đình tích cực thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn nhằm khuyến khích, động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng. Xây dựng hướng dẫn chi tiết việc phân loại và thu gom CTRSH nguy hại tại hộ gia đình, khu dân cư; hướng dẫn công tác kiểm kê, điều tra hoạt động phân loại; đánh giá nhận thức, hành vi về triển khai phân loại rác theo Kế hoạch. Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn UBND quận, huyện, các sở, ban, ngành tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động phân loại CTRSH tại nguồn; cung cấp các thông điệp, hướng dẫn thực hiện phân loại rác thải tại nguồn vào các phiếu hẹn thủ tục hành chính, khu vực làm việc và tại các thùng rác phân loại để lồng ghép tuyên truyền tại tất cả các sở, ngành, đơn vị liên quan; kết nối các đơn vị, doanh nghiệp tái chế rác tài nguyên tham gia quy trình phân loại CTRSH tại nguồn của địa phương.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức nói chuyện, tuyên truyền, hướng dẫn phân loại CTRSH của mỗi địa bàn đến từng hộ dân, chủ nguồn thải thuộc địa bàn; tuyên truyền trên loa, trạm truyền thanh; cổng thông tin điện tử của UBND quận, huyện, phường, xã; tổ chức họp tổ dân phố, nói chuyện. Đồng thời, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị thu gom, vận chuyển CTRSH sau phân loại; yêu cầu các đơn vị, cá nhân tham gia cân đối, đầu tư thêm các trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển để đảm bảo thu gom, vận chuyển CTRSH sau phân loại.

Bên cạnh đó, quan tâm đầu tư đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật, mỹ thuật và quy trình tổ chức thu gom đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn và tổng thể của thành phố đối với các vịnh tập kết chất thải rắn. Kiểm tra thường xuyên hệ thống các điểm thu gom, tập kết CTRSH trên địa bàn, đảm bảo vệ sinh chung; kiểm tra thường xuyên, theo dõi việc sử dụng, quản lý vật dụng, trang thiết bị, có biện pháp xử lý vệ sinh kịp thời, không để nhếch nhác, phản cảm.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp, chuyển nội dung tuyên truyền về thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của thành phố đến các đơn vị quảng cáo để thực hiện đăng tải trên các màn hình Led theo thời lượng dành cho tuyên truyền của thành phố. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp chủ trì tổ chức, triển ldiai, tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện phân loại CTRSH tại nguồn đối với doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai Kế hoạch đến các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố; lồng ghép giáo dục, truyền thông về phân loại CTRSH tại nguồn thông qua các hoạt động chính khóa và ngoại khóa, các phong trào thi đua tại trường học; chủ trì triển khai “Mô hình thu gom hộp sữa tại các trường học”.

UBND thành phố đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội (Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố....) hỗ trợ UBND các quận, huyện, các sở, ngành và các cấp hội liên quan tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại; khuyến khích xây dựng các mô hình kiểu mẫu về phân loại rác thải ở cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân nhằm tạo sự đồng thuận, triển khai dự án các trạm trung chuyển chất thải rắn trên địa bàn thành phố theo đúng quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt.

Đồng thời đề nghị Chi Nhánh Công ty cổ phần thương mại quốc tế và dịch vụ đại siêu thị Big C Hải phòng tại Đà Nẵng, Chi nhánh công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, Công ty cổ phần thương mại - dịch vụ VDA Đà Nẵng (Siêu thị Co.opMart), và các doanh nghiệp liên quan có những hoạt động cụ thể để thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy, báo cáo kết quả hoạt động gửi về UBND thành phổ (Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, đánh giá.

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện thực hiện nhiệm vụ điều tra, phân loại CTRSH tại nguồn; xây dựng phương án đầu tư, cơ chế thu mua chất thải rắn sinh hoạt tái chế từ các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố. Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại (CTNH) được phân loại từ CTRSH và thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH đối với khối lượng CTNH thu gom của địa phương; báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đề xuất giải quyết khó khăn trong công tác xử lý CTNH từ CTRSH của thành phố theo quy định.

Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có trách nhiệm cam kết “không để phát sinh ô nhiễm môi trường do rác thải”; sớm xây dựng phương án chi tiết; thành lập hệ thống kết nối đội ngũ ứng phó nhanh, kịp thời đối với trường hợp xảy ra sự cố thu gom rác thải chưa đảm bảo. Đề xuất phương án điều chỉnh giá thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng phương án đầu tư trang thiết bị, phương tiện thực hiện thu gom rác đã phân loại; tổ chức tập huấn, phổ biến, tuyên truyền nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ của công nhân vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác.

UBND thành phố đề nghị các tổ chức: Tổ chức hợp tác Nhật Bản tại Việt Nam (JICA); Tổ chức World Wide Fund for Nature (Thụy Sĩ) tại Việt Nam (WWF); Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam; Viện Chiến lược môi trường toàn cầu (IGES) Nhật Bản; Tổ chức Bảo tồn Thiên Nhiên Quốc tế (IUCN); Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc khu vực Châu Á Thái Bình Dương (UNESCAP); Văn phòng Tổ chức East Meets West Foundation (EMWF), Hoa Kỳ; Dự án Xây dựng Thành phố Lành mạnh (DHC); Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ phát triển Xanh, Trung tâm Nghiên cứu môi trường và Cộng đồng: Hỗ trợ, đồng hành cùng thành phố triển khai hiệu quả các dự án, đề án liên quan đến triển khai phân loại chất thải rắn tại nguồn, phong trào Chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố.

Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức phát sóng thường xuyên phim tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn trên sóng truyền hình thành phố. Cổng Thông tin điện tử thành phố, các báo, đài tăng cường xây dựng, đăng tải tin, bài các tài liệu, thông tin tuyên truyền về các hoạt động triển khai phân loại CTRSH tại nguồn trên các phương tiện thông tin đại chúng do đơn vị quản lý.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT