Thay đổi Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 15-09-2021 08:29

UBND thành phố vừa ra Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 14-9-2021 ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thay thế Bộ chỉ số ban hành kèm theo Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 28-9-2020 của UBND thành phố.

Theo đó, việc theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố được chia làm 3 nhóm với 3 Bộ chỉ số: Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính (CCHC) đối với các sở, ban, ngành; Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính đối với các Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố; Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính đối với UBND các quận, huyện.

Mỗi bộ chỉ số gồm 9 nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cải cách thủ tục hành chính; Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Hiệu quả tác động của công tác CCHC; Điểm thưởng và điểm trừ. Điểm số của từng nội dung khác nhau tương ứng với từng Bộ chỉ số. Xem chi tiết tại đây.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3596/QĐ-UBND ngày 28-9-2020 của UBND thành phố ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính.

UBND thành phố giao Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT