Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
Đăng ngày 27-05-2022 05:20, Lượt xem: 302

Ngày 24-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 2833/UBND-SVHTT về tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, chủ đầu tư dự án tu bổ di tích thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa và các quy định về đầu tư, xây dựng khi triển khai các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Đối với các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (không phân biệt quy mô, nguồn vốn), Chủ đầu tư của dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích chịu trách nhiệm lựa chọn tổ chức có đủ điều kiện hành nghề lập dự án tu bổ di tích, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, thực hiện đúng quy trình, quy định, thủ tục triển khai các dự án tu bổ di tích được quy định tại Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Trong trường hợp có khó khăn vướng mắc, Chủ đầu tư gửi văn bản hoặc liên hệ Sở Văn hóa và Thể thao để được hướng dẫn.

Ngoài ra, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan phải thực hiện đúng các nội dung thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tu bổ di tích của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Di sản Văn hóa đối với di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia; của Sở Văn hóa và Thể thao đối với di tích cấp thành phố và di tích trong danh mục kiểm kê.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, tổ chức các chương trình, hoạt động để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho các cán bộ văn hóa tại quận, huyện, xã phường, Ban Quản lý các di tích (đình, làng). Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện các sai phạm trong hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm làm ảnh hưởng tới giá trị di tích.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo các mục tiêu, giải pháp nhiệm vụ tại Quyết định số 1230/QĐTTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bên vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 20212025.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo chí.

UBND các quận, huyện chỉ đạo phòng Văn hóa Thông tin các quận huyện, UBND các phường, xã, Ban Quản lý di tích tăng cường phát huy vai trò giám sát cộng đồng nhằm kịp thời phát hiện, tham gia phối hợp điều chỉnh những sai sót có thể xảy ra trong quá trình triển khai các dự án tu bổ di tích để bảo vệ tối đa các yếu tố gốc cấu thành di tích; Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về giá trị của di tích tại địa phương, công khai nội dung dự án tu bổ di tích trước khi triển khai để nhân dân được biết, tham gia, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc thực hiện các dự án bảo quản tu bổ, phục hồi di tích; Chỉ đạo công tác phát huy giá trị di tích, giới thiệu quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa sau khi đầu tư hoàn thành các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác