Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng khóa XII
Đăng ngày 11-10-2018 04:33

Sáng ngày 11-10, Tại Hội trường Thành ủy, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 của bCH Trung ương Đảng và phổ biến những nhiệm vụ nhằm triển khai thực hiện các nội dung của Hội nghị quan trọng này.

Từ ngày 02-10 đến ngày 06-10, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ tám để thảo luận, cho ý kiến về : Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị BCH TW lần thứ 8 

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để ban hành chính thức Kết luận; chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. Tại Hội nghị, đánh giá về tình hình phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm đã đạt tỷ lệ tăng trưởng 6,98%; Xuất nhập khẩu đạt 475 tỷ USD và là năm thứ 3 liên tiếp thực hiện xuất siêu trong đó sự đóng góp lớn của các doanh nghiệp FDI. Tuy vậy nhiều ý kiến thảo luận tại Hội nghị cũng nêu lên thực trạng tình hình điều hành nền kinh tế, về quy mô, độ mở của nên kinh tế chưa tương xứng; một số dự án đầu tư công hiện đang được triển khai chậm gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh có nguyên nhân từ sự chồng chéo, mâu thuẫn trong chính sách đầu tư và quá trình điều hành dự án.   

Sau  khi đánh tình hình và những kết quả sau 10 năm thực hiên  nghị quyết 9 của BCH TW khóa X về chiến lược biển quốc gia, BCHTWW khóa 12 đã thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu bổ sung hai Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

 Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016 và xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

 Bí thư Thành ủy thông báo các nội dung Hội nghị Trung ương 8

 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2017; và một số vấn đề quan trọng khác.

Thay mặt thành ủy, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã triển khai việc học tập quán triệt những nội dung của Nghị quyết TW 8 đến các tổ chức cơ sở đảng; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; đồng thời,yêu cầu các đơn vị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018 và các năm tiếp theo góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

LÊ HOA