Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Đăng ngày 11-01-2019 15:09

Sáng 11-1, Bộ phận Thường trực Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng tổ chức họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2018, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy theo dõi việc thực hiện kiểm điểm năm 2017 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở các địa phương, đơn vị. Trên cơ sở đó đã báo cáo, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị của Thành ủy sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và ban hành Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Thành ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy dự thảo và trình Thường trực Thành ủy ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Bộ phận Thường trực Thành ủy. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện Thông báo số 292-TB/UBKTTW ngày 21-9-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 2-11-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy, kịp thời báo cáo kết quả cho Bộ phận Thường trực Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Bộ phận Thường trực Thành ủy làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 17- KH/TU. Nhìn chung, Ban cán sự đảng UBND dân thành phố đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 17-KH/TU; nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Thông báo kết luận số 292-TB/UBKTTW ngày 21-9-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo từng bước được đổi mới, phân cấp, phân công trách nhiệm từng bước được cụ thể, rõ ràng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tại các địa phương, đơn vị. Việc đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được duy trì nền nếp. Công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng. Nhờ đó, tình hình các mặt công tác của thành phố tiếp tục phát triển và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Cũng theo báo cáo của bộ phận thường trực và tổ giúp việc, trong năm 2018, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã bám sát Quy chế làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, nhất là chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch số 17-KH/TU.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quyết định số 217- QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) được triển khai thực hiện có hiệu quả, các nội dung giám sát và phản biện xã hội được lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, nhất là những vấn đề được nhân dân quan tâm. Kết quả giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã giúp các cấp ủy đảng, chính quyền phát hiện, khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2018, các cơ quan khối Nội chính thành phố đã chủ động triển khai chương trình công tác năm gắn với các nhiệm vụ theo Kế hoạch 17-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong nắm tình hình, đối tượng, qua đó đã triển khai kịp thời các giải pháp xử lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy; xử lý nghiêm minh nhiều tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên sai phạm, tạo bước chuyển biến trong công tác kiểm tra, kỷ luật đảng; các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp xảy ra được tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm, không có ngoại lệ, nhiều khâu yếu, việc khó trong phòng, chống tham nhũng từng bước được tháo gỡ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác thanh tra kinh tế - xã hội tại một số đơn vị sở, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí như: đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng cơ bản... được quan tâm và thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Qua đó, đánh giá đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai của cấp ủy, chính quyền; việc triển khai kế hoạch thanh tra của UBND cấp huyện và thanh tra chuyên ngành các sở; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế cũng như những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất. Trên cơ sở đó, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời các khuyết điểm, hạn chế. Đặc biệt là đã kiên quyết chuyển ngay các vụ việc sang Cơ quan điều tra khi có dấu hiệu tội phạm, nhiều vụ án được thi hành đạt 100%.

Nhìn chung, trong năm qua, Bộ phận Thường trực Thành ủy và Tổ giúp việc của Bộ phận Thường trực Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) hoạt động nghiêm túc theo Chương trình công tác và Quy chế làm việc, triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm được giao; quan tâm củng cố, kiện toàn nhân sự Bộ phận Thường trực Thành ủy và Tổ giúp việc của Bộ phận Thường trực Thành ủy nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình, đôn đốc, chỉ đạo các cấp, các ngành những việc cần tiếp tục làm ngay nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Năm 2019, Bộ phận Thường trực Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: tổ chức Hội nghị của Thành ủy sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2018 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; làm việc với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố về kết quả thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU, đặc biệt là việc nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố và các cấp đối với hoạt động của chính quyền trong việc thực hiện pháp luật liên quan đến đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm việc với Quận ủy Liên Chiểu về việc triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 17-KH/TU; làm việc với Đảng ủy Quân sự thành phố, Đảng ủy Công an thành phố về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TU.

NGÔ HUYỀN