Công văn 4044/UBND-KTTC hướng dẫn, lâp dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước để triển khai Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống dịch vụ CNTT phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
Đăng ngày 06-07-2019 02:15
File đính kèm

Các tin khác