[Infographic]: Kế hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 18-09-2019 09:28

Vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 204/NQ-HĐND ngày 19-12-2018 của HĐND thành phố về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2025, tất cả các phường, xã tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình; 100% khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức thực hiện phân loại rác tại nguồn. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là 8.546 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 6.610 tỷ đồng và ngân sách thành phố là 1.936 tỷ đồng.

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT