Triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật
Đăng ngày 05-04-2021 09:34

Ngày 30-3, UBND thành phố ban hành văn bản số 1792/UBND-STP về triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở ngành, quận huyện tiếp tục siết chặt kỷ luật trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình văn bản.

Các sở ngành, quận huyện chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ Kế hoạch số 18/KH-UBND về triển khai công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác pháp chế năm 2021; kế hoạch số 6571/KH-UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn ban quy phạm pháp luật trên địa bàn và các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật do địa phương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định. Kiểm điểm các đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không đảm bảo chất lượng tham mưu ban hành văn bản, cương quyết không xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng nợ ban hành văn bản.

Các sở ngành, quận huyện tiếp tục rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở điều kiện đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính trên tinh thần cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

Bảo đảm nguồn lực về biên chế, kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Chú trọng kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức công tác xây dựng pháp luật, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng các yêu cầu công việc. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật theo Nghị quyết số 2/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

CÔNG TÂM

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT