Triển khai thực hiện chế độ, chính sách mới đối với lực lượng dân quân tự vệ
Đăng ngày 06-05-2021 13:11

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2448/UBND-KT ngày 27-4-2021 giao các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện căn cứ nội dung Nghị quyết số 355/2021/NQ-HĐND ngày 12-4-2021 của HĐND thành phố ban hành quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, chủ động triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Theo đó, kể từ ngày 22-4-2021, mức trợ cấp ngày công lao động dân quân cơ động, dân quân tại chỗ, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế khi có quyết định huy động, điều động làm nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê duyệt là 180.000 đồng/ngày.

Trường hợp được kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, mức trợ cấp tăng thêm là 60,000 đồng.

Mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân thường trực, trừ dân quân thuộc hải đội dân quân thường trực, là 180.000 đồng/ngày.

Mức phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng là 745.000 đồng/tháng.

Đồng thời, bãi bỏ nội dung thông qua Tờ trình số 10258/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2013 về một số chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố tại Mục IV Điều 1 Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của HĐND thành phố Đà Nẵng về nhiệm vụ năm 2014 và bãi bỏ Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân tự vệ.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT