UBND thành phố tổ chức các cuộc họp theo hình thức trực tuyến
Đăng ngày 07-05-2021 04:21

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 2705/UBND-TH ngày 6-5-2021 về việc tổ chức các cuộc họp của lãnh đạo UBND thành phố với đại diện các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan theo hình thức trực tuyến, dự kiến áp dụng từ ngày 10-5-2021.

Theo đó, thành phần tại điểm cầu tầng 3, Trung tâm Hành chính thành phố bao gồm người chủ trì (lãnh đạo UBND thành phố), Văn phòng UBND thanh phố và các thành phần khác có liên quan theo giấy mời.

Đại diện các cơ quan, đơn vị còn lại sẽ dự họp theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu của đơn vị hoặc địa điểm khác bảo đảm công tác phòng, chống dịch và phù hợp với điều kiện kỹ thuật.

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ kỹ thuật tổ chức họp trực tuyến.

Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và cac cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố việc tổ chức các cuộc họp lãnh đạo UBND thành phố với đại diện các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan theo hình thức trực tuyến.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT