Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Đăng ngày 17-11-2021 21:42

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 27-10-2021 thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 11-8-2021 của Thành ủy Đà Nẵng về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25-5-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung của Kết luận 02-KL/TW, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế của thành phố, đưa công tác phòng cháy, chữa cháy là một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, rà soát và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch số 1768/KH-UBND, ngày 15-3-2016 của UBND thành phố Đà Nẵng triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 17-12-2015 của Thành ủy Đà Nẵng; Kế hoạch 3034/KH-UBND ngày 11-5-2020 của UBND thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị quyết 99/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Bổ sung nhiệm vụ, giải pháp để các sở, ban, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 11-8-2021 của Thành ủy Đà Nẵng về việc thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18-5-2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo cùa Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, nhiệm vụ chung là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy, chữa cháy (Luật PCCC) năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điếu của Luật PCCC năm 2013; các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 17-12-2015 của Thành ủy Đà Nẵng và Kế hoạch số 1768/KH-UBND ngày 15-3-2016 của UBND thành phố Đà Nẵng “Triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 17-12-2015 của Thành ủy Đà Nẵng”, Kế hoạch số 3034/KH-UBND ngày 11-5-2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 99/2019/QH14 ngày 27-11-2019 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể hóa nội dung Quyết định số 1492/QĐ-TTg và Kế hoạch số 26-KH/TU thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội; thời gian hoàn thành trong Quý IV/2021.

Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên hằng ngày; tích cực chủ động phòng ngừa, khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn phải tập trung các lực lượng tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời; nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy, nổ gây ra. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, tô chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách. Xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, cơ quan, tổ chức không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ để xảy ra tình trạng vi phạm nghiêm trọng, mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại địa bàn, cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phòng chống cháy, nổ, hậu quả do cháy, nổ gây ra để tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Kịp thời khen thưởng cho các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn đôn đốc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, chủ hộ gia đình phải thường xuyên tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhất là trong quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện và các chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ.

Các cấp ủy đảng, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp quan tâm xây dựng, củng cố và duy trì các điều kiện đảm bảo hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên ngành; chủ động xây dựng các phương án phòng ngừa và xử lý các tình huống nếu xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”; thường xuyên tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và chủ động trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của đơn vị, cơ sở.

Bên cạnh đó, bố trí nguồn kinh phí trong dự toán ngân sách hàng năm để bảo đảm cho công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bằng những biện pháp, cách làm tích cực, phù hợp với tình hình thực tế; triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chú trọng áp dụng công nghệ hiện đại, trong đó đẩy mạnh xây dựng, triển khai các hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và phát huy lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 11-8-2021 của Thành ủy Đà Nẵng và Kế hoạch này xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện hóa kế hoạch của đơn vị một cách nghiêm túc và hiệu quả. Định kỳ sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện lồng ghép vào báo cáo thực hiện Kế hoạch số 3034/KH-UBND gửi UBND thành phố để tổng hợp, báo cáo Thành ủy Đà Nẵng và Thủ tướng Chính phủ theo quy định trước ngày 10 tháng 9 hàng năm.

UBND thành phố giao Công an thành phố chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hằng năm báo cáo UBNĐ thành phố tình hình triển khai thực hiện và kiến nghị, đề xuất các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch này.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT