Thực hiện nghiêm túc việc lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy trong quy hoạch thành phố
Đăng ngày 22-11-2021 20:52

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 7330/UBND-CATP ngày 30-10-2021 yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện thực hiện nghiêm túc việc lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy trong Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia trên địa bàn thành phố, phải có nội dung quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy (PCCC) phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nội dung chính của quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Việc lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy phải đảm bảo phù hợp và kế thừa quy hoạch phòng cháy và chữa cháy thời kỳ trước. Bố trí địa điểm đất xây dựng các công trình hạ tầng PCCC, như trụ sở doanh trại, công trình phục vụ PCCC và cứu nạn cứu hộ, tại trung tâm các quận, huyện, các khu công nghiệp, địa bàn trọng điểm nguy hiểm cháy, nổ; bảo đảm thuận tiện về giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc và đúng quy định của Quy chuẩn Việt Nam 01:2019/BXD (ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BXD ngày 31-12-2019 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng) và Bộ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật số 07:2016/BXD; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Quy hoạch hệ thống cung cấp nước phục vụ cho công tác PCCC theo Quy chuẩn Việt Nam 06:2021/BXD (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021 ngày 19-5-2021 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình) và Thông tư liên tịch số 04/TTLT/BXD-BCA ngày 10-4-2009 giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

Quy hoạch hệ thống giao thông phục vụ công tác PCCC theo Quy chuẩn Việt Nam 06:2021/BXD (ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021 ngày 19-5-2021 của Bộ Xây dựng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình) và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Quy hoạch hệ thống thông tin, liên lạc phục vụ công tác PCCC theo quy định của Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Trong thời gian chờ UBND thành phố phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề nghị các đơn vị có liên quan khi lập quy hoạch phải lấy ý kiến tham gia của Công an thành phố để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT