Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
Đăng ngày 23-11-2021 13:51

UBND thành phố vừa banh hành Công văn số 7450/UBND-SCT ngày 4-11-2021 giao các sở, ban, ngành triển khai có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại trong bối cảnh tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, được ban hành tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 2-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Đề án đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của thành phố; xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công Thương. Đồng thời, làm đầu mối liên hệ, phối hợp với Bộ Công Thương triển khai các hoạt động bồi dưỡng kiến thức phòng vệ thương mại cho công chức, viên chức liên quan đến lĩnh vực phòng vệ thương mại tại các sở, ban, ngành của thành phố; tuyên truyền, phổ bién kiến thức về phòng vệ thương mại cho cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sở Công Thương có nhiệm vụ chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan trong quá trình điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại có liên quan đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Nghiên cứu, tham mưu các nội dung về phòng vệ thương mại trong chiến luợc, kế hoạch phát triển sản xuất thuộc ngành, lĩnh vực quản lý có tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đề xuất kinh phí triển khai các nội dung tại Đề án, gửi Sở Tài chính thẩm định trong dự toán kinh phí hằng năm. Bên cạnh đó, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng vệ thương mại cho cộng đông doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan

UBND thành phố giao Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, trao đổi thông tin tài liệu về các chương trình, chính sách thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có nguy cơ bị nước ngoài điều tra phòng vệ thương mại. Phối hợp nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu, phạm vi thông tin, dữ liệu và thực hiện kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu hải quan và dữ liệu về phòng vệ thương mại đối với hàng hoá xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố; cơ chế cho phép tiếp cận dữ liệu hải quan không định danh theo quy định pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng vệ thương mại cho cộng đông doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại vụ, Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ chủ quản trong quá trình xây dựng tài liệu về các chương trình, chính sách thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ quản có nguy cơ bị nước ngoài điều tra PVTM; phối hợp thông tin, tuyên truyền kiến thức về phòng vệ thương mại liên quan đến lĩnh vực quản lý cho cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đồng thời, lồng ghép nội dung phòng vệ thương mại vào chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất của ngành; phối hợp điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại có liên quan đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương nêu tại Đề án.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT