Triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025
Đăng ngày 24-11-2021 15:18

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 9-11-2021 triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước; ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời nâng cao khả năng tự bảo vệ của người tiêu dùng, cùng hướng đến xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh.

Theo đó, kế hoạch đặt mục tiêu tiếp tục triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phù hợp với tình hình thực tế của thành phố; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26-5-2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố ban hành tại Kế hoạch số 6221/KH-UBND ngày 17-9-2020 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Qua đó, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Phấn đấu từ đây đến năm 2025 hàng năm đều triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; hàng năm ít nhất 200 người tiêu dùng trên địa bàn thành phố được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tổ chức được ít nhất 5 khóa đào tạo, lớp tập huấn cho các cán bộ, công chức, người lao động làm công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời, bảo đảm 90% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Thực hiện hoạt động khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ để thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng; đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử; khuyến khích kinh doanh, tiêu dùng bền vững.

Để thực hiện mục tiêu trên, kế hoạch đề ra một số giải pháp như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kiện toàn hệ thống cơ quan, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường công tác đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện và kết nối hệ thống, hỗ trợ người tiêu dùng trên địa bàn thành phố; xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; triển khai các chương trình khuyến khích doanh nghiệp thực hiện quy tắc đạo đức ứng xử với người tiêu dùng, tiêu chí, chuẩn mực trong kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi ích của người tiêu dùng; chủ động tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế; thúc đẩy hoat động kinh doanh và bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: nguồn ngân sách nhà nước được cơ quan có thẩm quyền bố trí trong dự toán chi ngân sách thường xuyên hàng năm cho các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan theo tiêu chuẩn định mức và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách; nguồn xã hội hoá của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nguồn huy động hợp pháp khác; lồng ghép với các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của thành phố có liên quan. Việc quản lý và sử dụng kinh phí phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và thực hiện đúng theo các quy định hiện hành.

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì; định kỳ trước ngày 5-12 hàng năm hoặc theo yêu cầu gửi báo cáo vể Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố, Bộ Công Thương theo quy định.

UBND thành phố giao Sở Công Thương là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Định kỳ hàng năm tham mưu UBND thành phố báo cáo Chính phủ, Bộ Công Thương theo quy định.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT