Phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị xuống dưới 4%
Đăng ngày 20-01-2022 17:01

UBND thành phố vừa phê duyệt Quyết định số 4256/QĐ-UBND ngày 28-12-2021 ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030, với một trong những mục tiêu là giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị xuống dưới 4%, tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 3% đến năm 2030.

Kế hoạch đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên thành phố Đà Nẵng phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, yêu thành phố, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây đựng thành phố và đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ.

Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của thành phố, đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên, phấn đấu hằng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, học tập nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% thanh niên là học sinh, sinh viên, 80% thanh niên công nhân, đô thị, nông thôn được trang bị kiến thức về quốc phòng và an ninh. Đến năm 2030, trên 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với công tác giáo dục, nâng cao kién thức, kỹ năng, tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, hằng năm, phấn đấu 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và kỹ năng mềm. Đến năm 2030, 90% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương; tăng 20% số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ so với năm 2020. 

Trong công tác nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, phấn đấu hằng năm, 100% học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giáo dục hướng nghiệp, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp; 100% sinh viên các trường cao đẳng thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên là học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.

Đến năm 2030, phấn đấu 80% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 60% thanh niên được đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, ưu tiên việc làm tại chỗ. Hằng năm, có ít nhất 7.000 thanh niên được giải quyết việc làm; tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị xuống dưới 4%; tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn dưới 3%. Có ít nhất 70% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sử dụng ma túy, thanh niên là nạn nhân của tội phạm buôn bán người, thanh niên vi phạm pháp luật được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhâp cộng đồng.

Phấn đấu tạo việc làm ổn định cho trên 50% thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 20% thanh niên là người khuyết tật, người nhiễm HIV, người sau cai nghiện, sau cải tạo, thanh niên là người Việt Nam không có quốc tịch.

Đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, hằng năm, phấn đấu trên 70% thanh niên được trang bị kiến thức, kỹ năng rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, sức khỏe tâm thần; dân số và phát triển; bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục; HIV/AIDS và các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS. Trong đó, tỷ lệ thanh niên là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đạt 100%; tỷ lệ thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt trên 90%.

Hằng năm, trên 60% thanh niên được cung cấp thông tin và tiếp cận các dịch vụ thân thiện về tư vấn, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; 90% cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; 100% nữ thanh niên được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản. 100% thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe ban đầu; trên 90% thanh niên công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp được khám sức khỏe và chăm sóc y tế định kỳ.

Trong công tác nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên, hằng năm, phấn đấu trên 90% thanh niên ở đô thị và 80% thanh niên ở nông thôn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú. Đến năm 2030, ít nhất 80% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kĩ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.

Đối với công tác phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu hằng năm, 100% thanh niên trong độ tuổi quy định của pháp luật, có đủ năng lực hành vi dân sự sẵn sàng tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và lực lượng dân quân tự vệ. Đến năm 2030, phấn đấu 20% thanh niên trong các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp sở, phòng và tương đương; 15% thanh niên trong các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Hằng năm, 100% tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp và các tổ chức khác của thanh niên tại thành phố Đà Nẵng được thành lập theo quy định của pháp luật phát động phong trào và huy động thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia.

UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng và các sở, ban, ngành cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình vào Kế hoạch công tác thanh niên hằng năm của UBND thành phố để các ngành, địa phương triển khai thực hiện. Chủ trì, giúp UBND thành phố đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung tại Chương trình này. Đồng thời, rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách đối với thanh niên cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Nội vụ có trách nhiệm làm đầu mối giúp UBND thành phố đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trong việc triển khai thực hiện Chương trình, việc xây dựng, lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030 khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm.

Hàng năm, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND thành phố, Hội đồng công tác thanh niên thành phố; đề xuất tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, xem xét kết quả thực hiện gắn với công tác thi đua - khen thưởng của các cơ quan, đơn vị; tổ chức sơ kết việc triển khai, thực hiện Chương trình vào cuối năm 2025 và tổng kết vào cuối năm 2030.

Các sở, ban, ngành, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030 theo các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung được phân công liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực mình quản lý. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt trong việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 trong công tác kế hoạch hóa và hoạch định chính sách của ngành, lĩnh vực mình quản lý.

Bên cạnh đó, chủ động có kế hoạch phối hợp Thành đoàn và các tổ chức thanh niên triển khai các nội dung công việc của ngành, lĩnh vực mình quản lý để đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ và chính sách đến với các đối tượng thanh niên. Định kỳ kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch của cơ quan mình, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung được giao và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND thành phố trước ngày 1-12 hàng năm.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện căn cứ các nội dung tại Chương trình và đặc điểm, tình hình của địa phương, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình 5 năm về phát triển thanh niên phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong cùng thời kỳ. Phát huy tính sáng tạo, chủ động, tích cực trong việc huy động nguồn lực địa phương để triển khai Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả mục tiêu của Chương trình với các chiến lược khác có liên quan trên địa bàn. Đẩy mạnh phối hợp liên ngành, đặc biệt việc lồng ghép các vấn đề về phát triển thanh niên trong công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;

Các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Cổng thông tin điện tử thành phố và các cơ quan thông tin đại có nhiệm vụ chúng tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết, định hướng tuyên truyền, giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, ý thức công dân, kỹ năng sống và đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức, triển khai Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.

UBND thành phố cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận Tổ quốc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai Chương trình phát triển thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030; đẩy mạnh công tác tuyên truyên, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên trong tổ chức mình; tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác