Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 18
Đăng ngày 08-05-2022 09:05

Công nhận 4 trường kỷ luật đạt chuẩn quốc gia; Hơn 110 tỷ đồng đầu tư tuyến đường Lê Trọng Tấn; Ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép triển lãm nhiếp ảnh; Ủy quyền phê duyệt các báo cáo hằng năm, đột xuất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; Tiếp nhận viện trợ phí dự án hỗ trợ nuôi dạy tạm thời trẻ mồ côi và khuyết tật; Hơn 84 tỷ đồng tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2); Ban hành Chương trình quảng bá sản phẩm Đà Nẵng gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 2-5 đến 6-5-2022.

Công nhận 4 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia 

Ngày 4-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1213/QĐ-UBND về việc công nhận các trường mầm mon đạt chuẩn quốc gia. Theo đó, công nhận Trường mầm non Hoàng Lan, quận Hải Châu đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1; Trường mầm non Hương Sen, quận Cẩm Lệ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1; Trường mầm non Hướng Dương, quận Cẩm Lệ đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2; Trường mầm non Cẩm Nhung, quận Thanh Khê đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.

Quyết định công nhận các trường đạt chuẩn quốc gia trên có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký.

UBND thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND quận Hải Châu, UBND quận Cẩm Lệ, quận Thanh Khê có trách nhiệm chỉ đạo việc duy trì và nâng cao tỷ lệ các chuẩn đã đạt theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hơn 110 tỷ đồng đầu tư tuyến đường Lê Trọng Tấn

Ngày 4-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư Tuyến đường Lê Trọng Tấn (đoạn từ Khu tái định cư Phước Lý 6 đến đường Hoàng Văn Thái) tại quận Liên Chiểu.

Dự án nhằm hoàn thiện và khớp nối mạng lưới giao thông, hoàn chỉnh tuyến kết nối giữa các trục giao thông Trường Chinh và Hoàng Văn Thái, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực phía Tây thành phố; đồng thời bổ sung thêm hướng tuyến vận chuyển rác thải từ trung tâm thành phố đến bãi rác Khánh Sơn trong trường hợp cần thiết.

Quy mô xây dựng, tuyến có chiều dài 1,395 km, điểm đầu giao với đường Lê Trọng Tấn, điểm cuối giao với đường Trần Đức. Đây là dự án giao thông, nhóm B. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 110 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố.

Phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư được thực hiện theo Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND thành phố quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND thành phố ban hành qui định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Về tổ chức thực hiện, giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tổ chức thực hiện công tác quản lý, điều hành dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả và thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản; Rà soát hoàn chỉnh hồ sơ, thực hiện các kiến nghị của Sở Công Thương.

UBND thành phố giao UBND quận Liên Chiểu thực hiện việc giải tỏa đền bù và bố trí tái định cư theo phương án giải phóng mặt bằng được duyệt.

Ủy quyền cấp, thu hồi giấy phép triển lãm nhiếp ảnh

Ngày 4-5, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký ban hành Quyết định số 1228/QĐ-UBND, Ủy quyền cho Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện các nhiệm vụ cấp, thu hồi giấy phép triển lãm nhiếp ảnh thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

Theo đó, ủy quyền cho Sở Văn hóa và Thể thao cấp phép tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam theo quy định; cấp phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm theo quy định; Thu hồi, cấp lại giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh theo quy định.

Thời gian ủy quyền từ ngày 4-5-2022 đến hết ngày 31-12-2026. Trong trường hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có hướng dẫn việc phân cấp, ủy quyền Nghị định số 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh khác với các nội dung được ủy quyền trên, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm báo cáo UBND thành phố xem xét việc chấm dứt hay tiếp tục thực hiện việc ủy quyền.

Sở Văn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm thực hiện rà soát, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh về trình tự, thủ tục, biểu mẫu và các nội dung khác liên đến bộ thủ tục hành chính đối với các nội dung được ủy quyền. Đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện ủy quyền theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ủy quyền phê duyệt các báo cáo hằng năm, đột xuất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Ngày 4-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến ký ban hành Quyết định số 1217/QĐ-UBND, Ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt các báo cáo hằng năm, đột xuất trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

Các nội dung ủy quyền phê duyệt gồm: Báo cáo kết quả hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Các trường hợp ủy quyền theo Quyết định được sử dụng con dấu của Sở Khoa học và Công nghệ.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các vấn đề chưa được quy định, vượt thẩm quyền thì phải báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, cho ý kiến quyết định trước khi thực hiện. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền. Không được ủy quyền tiếp đối với các nội dung đã được ủy quyền tại Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30-6-2026.

Tiếp nhận viện trợ phí dự án hỗ trợ nuôi dạy tạm thời trẻ mồ côi và khuyết tật

Ngày 4-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 1212/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhập viện trợ phi dự án hỗ trợ nuôi dạy tạm thời trẻ mồ côi và khuyết tật cho Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng, do Tổ chức Village of Hope Femin Foundation (VHFF) với tổng giá trị 381,7 triệu đồng.

Cơ quan tiếp nhận viện trợ là Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng (Làng Hy vọng), thời gian tiếp nhận từ tháng 3-2022.

UBND thành phố giao Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố Đà Nẵng hướng dẫn Trung tâm Nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ đúng mục đích. Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức nước ngoài dành cho Việt Nam và Thông tư số 225/2010/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

Hơn 84 tỷ đồng tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2)

Ngày 4-5, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ký ban hành Quyết định số 1202/QĐ-UBND về việc Phê duyệt dự án đầu tư, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2) tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2) nhằm bảo tồn tối đa các thành phần, dấu vết cấu thành di tích gốc, tái tạo một phần không gian cảnh quan và thành phần kiến trúc gốc trong khu vực thành nội. Bổ sung một số thành phần kiến trúc mới nhằm làm rõ hơn giá trị gốc của di tích, tôn vinh và phát huy giá trị của di tích trong cuộc sống đương đại. Tạo nên một không gian lịch sử, không gian trưng bày, kết nối với Bảo tàng Đà Nẵng (mới) và các địa điểm di tích khác, nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, thu hút khách tham quan, du lịch trên cơ sở phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa của thành phố.

Dự án đầu tư xây dựng dự án Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2) được thực hiện trong phạm vi khuôn viên di tích thành Điện Hải có tổng diện tích 26.519m2.

Các giải pháp thiết kế gồm: Hạ giải, di dời các thành phần, công trình không phù hợp; Thám sát khảo cổ học; Phục dựng cổng thành phía Đông; Cầu phía cổng Tây; Phục dựng Kỳ đài; Sắp đặt, bảo quản và bổ sung các khẩu thần công; Phục dựng Nhà để súng; Làm sạch, bảo quản toàn bộ bề mặt trong và ngoài tường thành; Tôn tạo tượng đài danh tướng Nguyễn Tri Phương; Xây dựng Miếu thờ; Xây dựng Nhà trưng bày; Xây dựng Nhà nghỉ chân; Xây dựng Nhà bảo vệ; Tôn tạo hệ thống sân vườn, cây xanh, bia biển báo chỉ dẫn, giới thiệu; Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Tổng mức đầu tư phê duyệt là hơn 84 tỷ đồng; được trích từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 - 2024.

Ban hành Chương trình quảng bá sản phẩm Đà Nẵng gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngày 4-5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1232/QĐ-UBND về Chương trình quảng bá sản phẩm Đà Nẵng gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2022-2025.

Sản phẩm tham gia Chương trình gồm: Các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm làng nghề; Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao; Sản phẩm điện, điện tử; Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; Sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố Đà Nẵng; Sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ dưới dạng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý gắn với địa danh trên địa bàn thành; Các sản phẩm khác sản xuất tại Đà Nẵng đáp ứng các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ...

Đối tượng tham gia chương trình gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các cơ sở sản xuất kinh doanh có trụ sở tại thành phố Đà Nẵng, được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành, có hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm được tham gia Chương trình theo quy định.

Đối tượng hướng đến là người tiêu dùng, khách du lịch trong và ngoài nước; các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Nội dung chương trình gồm: Khảo sát thực trạng, thu thập thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm; Tổ chức các hoạt động truyền thông quảng bá sản phẩm; Tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm và các chương trình khác.

Thời gian thực hiện: năm 2022-2023.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT