Tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 28-06-2022 07:55

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 3411/UBND-SKHĐT ngày 21-6-2022 giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 3384/BCT-CTĐP ngày 15-5-2022 của Bộ Công Thương về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Theo đó, thực hiện rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của địa phương; xây dụng và phê duyệt Chương trình khuyến công địa phương giai đoạn đến năm 2025 để tổ chức thực hiện; nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với hoạt động khuyến công áp dụng tại địa phương. Định hướng hoạt động khuyến công hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm vào các lĩnh vực, sản phẩm chủ lực, tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của vùng, địa phương, bảo đảm phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở công nghiệp nông thôn; phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nhất là các sản phẩm đã được trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực, quốc gia; phấn đấu xây dựng được các đề án điểm.

Sở Công thương có trách nhiệm tổ chức triển khai kế hoạch khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương đã được phê duyệt năm 2022 đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định; hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp tục vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hậu COVID-19. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện tốt chức năng quản, lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện các hoạt động khuyến công trên địa bàn.

Trong quá trình rà soát, sắp xếp tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp, giao Sở Công Thương chỉ đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai các nhiệm vụ về khuyến công; kiện toàn tổ chức bộ máy, mô hình hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho đơn vị thực hiện; chỉ đạo xây dựng hệ thống cộng tác viên khuyến công cấp huyện, cấp xã nhằm giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn thuận lợi hơn trong tiếp cận chính sách khuyến công.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường nguồn vốn từ ngân sách địa phương để triển khai các nội dung theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ hoặc các nội dung phục vụ hoạt động khuyến công trên địa bàn; hài hòa giữa ngân sách địa phương với ngân sách Trung ương trong hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn. Đánh giá, xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương cho các nội dung hoạt động nhằm thu hút được nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia đầu tư phát triển sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chính sách khuyến công; tăng cường các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác truyền thông.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT