Kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

  • Bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 12 của Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung Đăng ngày 10-12-2019 09:29
  • Khai mạc Kỳ họp thứ 12 của HĐND thành phố Đăng ngày 10-12-2019 02:13
  • Phiên họp UBND thành phố chuẩn bị kỳ họp 12 của HĐND thành phố Đăng ngày 27-11-2019 10:10
  • Thường trực HĐND thành phố họp chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12 Đăng ngày 25-11-2019 09:58