Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023
Đăng ngày 15-04-2023 09:03, Lượt xem: 7

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng "Về việc phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng".

Xem chi tiết tại Biểu số 2 Phụ lục II Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ và Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 13/4/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT