Triển khai Đề án phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
Đăng ngày 27-03-2017 08:30

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Đề án được triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương để giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng, không bạo lực.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2020: 80% cán bộ chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức có liên quan và người dân được nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;100% nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, hỗ trợ và can thiệp kịp thời; 70% người gây bạo lực trên cơ sở giới được phát hiện, tư vấn hoặc có hình thức xử lý phù hợp. Tầm nhìn đến năm 2030: tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả thực hiện các mục tiêu của kế hoạch giai đoạn 2017-2020.

Đề án đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia vào cuộc một cách mạnh mẽ của các ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức đối với công tác bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành trong giải quyết bạo lực trên cơ sở giới. Triển khai các chiến dịch truyền thông, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phố biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật có liên quan đến phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân; đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng khu vực, từng nhóm đối tượng, chú ý nhóm đối tượng có nguy cơ cao gây bạo bực. Đồng thời, triển khai các dịch vụ, mô hình hỗ trợ, can thiệp để phòng ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới...
QUANG VINH