Chính sách mới về lao động có hiệu lực từ tháng 8/2017
Đăng ngày 02-08-2017 15:54

8 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp thêm 7,44%; Quy định mới về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; Chế độ nghỉ hưu của quân nhân chuyên nghiệp; Nội dung đào tạo người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Từ năm 2020, cấm Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc là những chính sách mới về lao động có hiệu lực từ tháng 8/2017.

8 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp thêm 7,44%

Đây là nội dung nổi bật quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 01/7/2017 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Cụ thể, từ ngày 15/8/2017, 8 nhóm đối tượng sẽ đươc tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng (so với tháng 6/2017) như sau:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg ngày 16.3.2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22.10.2009, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21.10.2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23.1.1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4.8.2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6.5.2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20.6.1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13.10.1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27.10.2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06.5.2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20.8.2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9.11.2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Quy định mới về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông

Có hiệu lực từ ngày 01/8/2017, Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

Theo đó, thời gian nghỉ hè hằng năm là 2 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định Bộ Luật Lao động) của giáo viên được hưởng nguyên lương và phụ cấp (nếu có).

Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT bổ sung về chế độ làm việc của giáo viên trường dự bị đại học. Thời gian làm việc của giáo viên trường dự bị đại học là 42 tuần, trong đó: 28 tuần dành cho việc giảng dạy và hoạt động giáo dục; 12 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xây dựng tài liệu, nghiên cứu khoa học và một số hoạt động khác theo kế hoạch năm học; 1 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới; 1 tuần dành cho tổng kết năm học.

Định mức tiết dạy đối với giáo viên dự bị đại học là 12 tiết/tuần. Đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác chuyên môn như giáo viên chủ nhiệm, giáo viên kiêm trưởng phòng chức năng được giảm 3 tiết/tuần, giáo viên kiêm phó phòng chức năng được giảm 1 tiết/tuần. Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống mỗi tuần được giảm 3 tiết.

Chế độ nghỉ hưu của quân nhân chuyên nghiệp

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 162/2017/TT-BQP ngày 10/07/2017 hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Theo đó, quân nhân chuyên nghiệp có quyết định thôi phục vụ tại ngũ được nghỉ hưu trong trường hợp: Đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 33/2016/NĐ-CP ngày 10/05/2016 của Chính phủ; Hết hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo cấp bậc quân hàm; Đủ 40 tuổi, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm là chiến đấu viên.

Quân nhân chuyên nghiệp được hưởng chế độ trợ cấp một lần do nghỉ hưu trước hạn tuổi. Hạn tuổi để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần được quy định 52 tuổi đối với cấp úy; 54 tuổi đối với thiếu tá, trung tá; nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi đối với thượng tá. Quân nhân chuyên nghiệp đủ điều kiện nghỉ hưu trước hạn tuổi không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu chế độ trước tuổi.

Thông tư số 162/2017/TT-BQP có hiệu lực ngày 25/08/2017.

Nội dung đào tạo người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Có hiệu lực từ ngày 15/8/2017, Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 03/7/2017 của Bộ Lao đông - Thương binh & Xã hội hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (VSLĐ).

Theo đó, quy định về nội dung huấn luyện, bồi dưỡng cho người huấn luyện an toàn, VSLĐ tại Tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện như sau:

- Huấn luyện nghiệp vụ gồm: chính sách, pháp luật về an toàn, VSLĐ; phương pháp phân tích, đánh giá và kiểm soát rủi ro, xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra, điều tra tai nạn lao động…

- Huấn luyện kỹ năng: kỹ năng soạn bài giảng; thuyết trình; tư vấn, hướng dẫn, tuyên truyền về an toàn, VSLĐ; kỹ năng sử dụng các phương tiện hỗ trợ huấn luyện.

- Huấn luyện các chuyên đề bắt buộc gồm: an toàn, VSLĐ trong sản xuất, vận hành, sửa chữa thiết bị điện; thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, VSLĐ; hóa chất; xây dựng; khai thác khoáng sản.

- Các nội dung huấn luyện chuyên sâu khác phù hợp với năng lực người huấn luyện và do người huấn luyện đăng ký tham dự.

Từ năm 2020, cấm Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Theo đó, tư cách thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty đại chúng có những thay đổi sau: Từ ngày 01/8/2020: Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng (hiện tại vẫn cho phép nếu được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên).

Từ ngày 1/8/2019: thành viên HĐQT của 1 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác.

Ngoài ra, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP còn bổ sung thêm một số nội dung đáng chú ý như: Công bố thông tin thu nhập của Giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên. Đại hội đồng cổ đông được trao quyền trong việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty do HĐQT xây dựng.

Nghị định số 71/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/8/2017 và bãi bỏ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.

 

MINH ANH