Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2019
Đăng ngày 12-04-2019 00:32

Quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất; Phải thực hiện kiểm toán nội bộ đối với đơn vị sự nghiệp có từ 200 người lao động trở lên; Hướng dẫn rút tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước; Tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải; Hướng dẫn mới về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học.. là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2019.

Quy định mới về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất

Đây là nôi dung chính quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ, trong đó sửa đổi, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với đất.

Theo đó, giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (UBND cấp tỉnh) ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

So với quy định hiện hành, Nghị định số 20/2019 bổ sung trường hợp đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành.

Giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:


 
Cùng với đó, Nghị định số 20/2019 còn bổ sung quy định về miễn hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ. Theo đó, tổ chức, cá nhân đã được miễn hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy lần đầu, nếu chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc chuyển mục đích sử dụng mà không thuộc diện được miễn lệ phí trước bạ theo quy định thì tổ chức, cá nhân đăng ký quyền sở hữu ô tô, xe máy nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu trên giá trị sử dụng còn lại của tài sản.

Phải thực hiện kiểm toán nội bộ đối với đơn vị sự nghiệp có từ 200 NLĐ trở lên 

Từ ngày 01/4/2019, Nghị định số 05/2019/NĐ-CP quy định về công tác kiểm toán nội bộ sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo đó, các đơn vị sự nghiệp công lập sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ:

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: có tổng quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của số người lao động hiện có (bao gồm: số biên chế có mặt, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP) trong một năm từ 20 tỷ đồng trở lên;

- Đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng từ 200 người lao động trở lên.
Cùng với đó, Nghị định số 05/2019/NĐ-CP còn quy định về công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước như sau:

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (CP) phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP và các đơn vị trực thuộc bao gồm cả đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP.

- UBND cấp tỉnh phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại UBND cấp tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ ở các đơn vị nêu trên phải đảm bảo nguyên tắc không tăng biên chế, không phát sinh đầu mối mới.

Hướng dẫn rút tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BTC quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN, áp dụng đối với các đơn vị thuộc hệ thống KBNN; các đơn vị sử dụng NSNN và các đơn vị giao dịch.

Theo đó, các đơn vị sử dụng NSNN có nhu cầu rút tiền mặt trong một ngày vượt mức quy định phải đăng ký với KBNN bao gồm: từ 200 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện giao dịch với KBNN cấp tỉnh; từ 100 triệu đồng trở lên đối với các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện giao dịch với KBNN cấp huyện.

Các đơn vị sử dụng NSNN đăng ký nhu cầu rút tiền mặt cho từng ngày thanh toán hoặc đăng ký cho nhiều ngày thanh toán khác nhau, song phải nêu rõ số lượng và thời điểm rút tiền mặt tại từng ngày thanh toán.

Cuối ngày, cán bộ KBNN nhận đăng ký rút tiền mặt của các đơn vị tổng hợp, báo cáo Giám đốc KBNN hoặc người được ủy quyền phê duyệt. Đồng thời, thông báo số lượng và thời gian dự kiến rút tiền mặt tại ngân hàng cho ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản.

Trường hợp đơn vị sử dụng NSNN thực hiện giao dịch với KBNN cấp huyện đăng ký rút tiền mặt ngay trong ngày làm việc tại ngân hàng thương mại nơi KBNN cấp huyện mở tài khoản thì KBNN cấp huyện chuyển chứng từ rút tiền mặt theo phương thức điện tử đến ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản để đơn vị sử dụng NSNN thực hiện lĩnh tiền mặt tại ngân hàng thương mại theo quy trình quy định tại Điều 8 Thông tư này.

Đối với các đơn vị sử dụng NSNN khi giao dịch với KBNN cấp huyện có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong 1 lần thanh toán thì thực hiện rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại nơi KBNN cấp huyện mở tài khoản.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2017, bãi bỏ Thông tư số 164/2011/TT-BTC.

Tăng gấp 3 lần lệ phí trước bạ với xe bán tải

Đây là nội dung nổi bật quy định tại Nghị định số  20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 140/2016/NĐ-CP.

Theo đó, những loại xe 5 chỗ ngồi trở xuống và có khối lượng chuyên chở cho phép dưới 1.500 kg, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu sẽ bằng 60% ôtô con. Ở lần nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi, mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Mức đóng này cao hơn so với hiện hành, mức lệ phí trước bạ xe bán tải đang phải chịu là 2% và tới đây mức đóng này có thể cao hơn 3-4 lần. Chẳng hạn, phí trước bạ ôtô con là 10% thì mức phí với xe tải van sẽ là 6%, tăng gấp 3 so với hiện tại. 

Cũng theo Nghị định số 140/2016/NĐ-CP,  xe con vẫn có mức phí trước bạ lần đầu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% quy định chung. Mức phí trước bạ với ôtô rơ moóc, sơ mi rơ moóc kéo... vẫn được giữ như hiện hành là  2%. 

Về giá tính lệ phí trước bạ của ôtô, xe máy, Nghị định số 20/2019/NĐ-CP quy định chi tiết trên nguyên tắc phù hợp với giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường tại thời điểm xây dựng bảng giá tính lệ phí của cơ quan quản lý.

Trường hợp phát sinh loại ôtô, xe máy mới mà tại thời điểm nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có trong bảng giá tính thì cơ quan thuế quyết định giá tính lệ phí trước bạ của từng loại mới phát sinh.

Hướng dẫn mới về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư  số 01/2019/TT-BGDĐT bổ sung một số quy định mới liên quan đến việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy.

Theo đó, đối với các ngành đào tạo mới được mở ngành trong năm tuyển sinh, chỉ tiêu được xác định cho ngành đó không vượt quá 30%  năng lực đào tạo của ngành.

Trường đại học trong 03 năm liền kề không vi phạm quy định về tuyển sinh, có tỷ 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm/năm trở lên thì được tăng thêm chỉ tiêu tối đa 10% so với năm trước liền kề đối với ngành chưa có chương trình kiểm định.

Nếu có sinh viên bị sàng lọc thì sau khi xác định chỉ tiêu nêu trên, còn được xác định chỉ tiêu tăng thêm không quá 25% số trung bình cộng của sinh viên bị sàng lọc trong 04 năm trước liền kề năm tuyển sinh.

Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 12/4/2019.

 

MINH ANH