Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Phú Ban
Đăng ngày 25-06-2019 03:20

UBND thành phố vừa ban hành văn bản kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.

Theo đơn, người tố cáo cho rằng ông Nguyễn Phú Ban có hành vi cố ý giải quyết tố cáo trái pháp luật, cụ thể: tại Kết luận số 3099b/KL-SNN ngày 26-12-2017 về giải quyết tố cáo đối với ông Nguyễn Tứ, nguyên Chi cục trưởng Chi cục, nay là Phó Trưởng ban Ban Quan lý An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Đà Nẵng; Kết luận số 335/KL-SNN ngày 8-2-2018 về giải quyết tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Trường, Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kết luận số 514/KL-SNN ngày 13-3-2018 về giải quyết tố cáo đối với bà Lê Hoàng Thúy, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm và thủy sản, nay là Phó Trưởng phòng Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời, đã có hành vi bao che cho người bị tố cáo là ông Nguyễn Tứ, ông Nguyễn Văn Trường và bà Lê Hoàng Thúy.

Căn cứ nội dung tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố kết luận, Căn cứ nội dung tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, chứng cứ có liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thành phố kết luận, việc người tố cáo cho rằng việc giải quyết tố cáo theo Kết luận 3099b không đúng pháp luật và có hành vi bao che cho người bị tố cáo là tố cáo không có cơ sở như, trách nhiệm thuộc về người tố cáo. Tuy nhiên, trong việc thực hiện các thủ tục về xử phạt vi phạm hành chính vẫn còn một số thiếu sót thuộc trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục và các bộ phận, cá nhân có liên quan.

Về nội dung tố cáo liên quan đến Kết luận số 335/KL-SNN ngày 8-2-2018 giải quyết tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Trường là tố cáo có cơ sở, Chi cục còn một số thiếu sót trong việc thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 3075 và Thông tư 45 là không đúng quy định, thuộc trách nhiệm của Chi cục trưởng Chi cục và các bộ phận, cá nhân liên quan. Về trách nhiệm của Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 08/QĐ-TTTP CL Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn còn thiếu sót, chưa phát hiện và chấn chỉnh kịp thời đối với một số nội dung trong phạm vi kế hoạch tiến hành thanh tra. Về việc chưa làm rõ nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền để xác minh giải quyết đầy đủ thuộc trách nhiệm Giám đốc Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ xác minh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Qua xác minh không có cơ sở để xác định hành vi bao che trong giải quyết tố cáo tại Kết luận 335.

Việc Người tố cáo cho rằng việc giải quyết tố cáo theo Kết luận 514 không đúng pháp luật và có hành vi bao che cho người bị tố cáo là tố cáo không có cơ sở. Việc tố cáo không có cơ sở nêu trên thuộc trách nhiệm của người tố cáo.

Từ kết quả xác minh và kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo kiểm điểm, chấn chỉnh một số thiếu sót về công tác xác minh, giải quyết tố cáo, công tác thanh tra và công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra thuộc thẩm quyền quản lý. Đối với Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, chỉ đạo kiểm điểm và chấn chỉnh về các tồn tại, thiếu sót đối với ông Nguyễn Tứ, nguyên Chi cục trưởng Chi cục và các bộ phận, cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý.

Đối với Người tố cáo, yêu cầu rút kinh nghiệm và chấm dứt việc tố cáo không đúng, không có cơ sở đối với các nội dung đã nêu trong kết luận.

Toàn văn kết luận

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT