Chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 5/2023

Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng giáo dục mầm non; Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; Phạt đến 50 triệu đồng các trường hợp kiểm toán viên từ chối gửi báo cáo định kỳ; Bổ sung hình thức đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến… là những chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 5/2023.

Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng giáo dục mầm non

Có hiệu lực từ ngày 25/5/2023, Thông tư số 07/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non.

Theo Thông tư số 07/2023/TT-BGDĐT, chương trình đào tạo được xây dựng theo đơn vị tín chỉ, cấu trúc từ các môn học hoặc học phần (gọi chung là học phần) và được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời, Thông tư số 07/2023/TT-BGDĐT cũng quy định, sinh viên được xét và công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: Tích lũy đủ học phần, số tín chỉ và hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đạt chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; điểm trung bình tích lũy của toàn khóa học đạt từ trung bình trở lên; tại thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.

Những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp được thủ trưởng cơ sở đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trong thời hạn 03 tháng tính từ thời điểm sinh viên đáp ứng đầy đủ điều kiện tốt nghiệp và hoàn thành nghĩa vụ với cơ sở đào tạo. Sinh viên đã hết thời gian học tập tối đa theo quy định nhưng chưa đủ điều kiện tốt nghiệp do chưa hoàn thành những học phần Giáo dục thể chất hoặc Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc chưa đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, trong thời hạn 2 năm tính từ khi thôi học được hoàn thiện các điều kiện còn thiếu và đề nghị xét công nhận tốt nghiệp.

Thông tư số 07/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2023.

Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo đó, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP quy định tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai. Trường hợp đấu giá một thửa đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất mà có hai công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên;

- Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 của Nghị định này;

- Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất;

- Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.

Cũng theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo điều kiện:

- Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai và đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản này và điểm b, điểm đ khoản 1 Điều này.

Nghị định số 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2023.

Phạt đến 50 triệu đồng các trường hợp kiểm toán viên từ chối gửi báo cáo định kỳ

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, kiểm toán viên chậm gửi báo cáo định kỳ có thể bị phạt hành chính từ 15-30 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Phạt cảnh cáo đối với cá nhân chậm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý đến 15 ngày so với thời hạn quy định;

- Phạt từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi chậm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý từ trên 15-30 ngày so với thời hạn quy định;

- Phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi chậm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý từ trên 30-60 ngày so với thời hạn quy định;

- Phạt từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi chậm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý từ trên 60 ngày trở lên so với thời hạn quy định;

- Phạt từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi từ chối gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước.

Pháp lệnh số 04/2023/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2023.

Bổ sung hình thức đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo đó, quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông được sửa đổi, bổ sung một số nội dung, trong đó nổi bật là bổ sung hình thức đăng ký dự thi trực tuyến. Cụ thể, tại khoản 3, Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT quy định có thể đăng ký dự thi thông qua một trong 2 hình thức là đăng ký trực tuyến hoặc đăng ký trực tiếp tại trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12, thay vì thí sinh chỉ được đăng ký dự thi trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12 theo quy định hiện hành.

Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 09/5/2023.

KHÁNH VÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác