Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu “Bảo trì máy làm lạnh nước Chiller 19XR/Carrier”
 A. Thông tin chung:
 
1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
 
- Địa chỉ: Tầng 1 Trung tâm hành chính thành phố, Số 24 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
 
- Điện thoại: 0511.3822077
 
- Fax: 0511.3825321
 
- E-mail: phuonghtl@danang.gov.vn
 
 2. Tên chủ đầu tư:  Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
 
 3. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Mua sắm vật tư bảo trì máy làm lạnh nước Chiller 19XR/Carrier.
 
 B. Nội dung thông báo mời thầu:
 
  - Tên Bên mời thầu:  Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
 
  - Tên gói thầu: Bảo trì máy làm lạnh nước Chiller 19XR/Carrier.
 
- Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm vật tư bảo trì máy làm lạnh nước Chiller 19XR/Carrier.
 
  - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố năm 2016.
 
  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước
 
  - Thời gian phát hành HSYC chào hàng:  từ 07giờ30, ngày 22 tháng 7 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ngày 29 tháng 7 năm 2016.
 
  - Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Tầng 1 Trung tâm hành chính thành phố, Số 24 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3822077. Fax: 0511.3825321. Email: phuonghtl@danang.gov.vn
 
 - Giá trị đảm bảo dự thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn.)
 
  - Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ 15,  ngày 29 tháng 7 năm 2016.