Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng.

 A. Thông tin chung:

 
1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
- Địa chỉ: Tầng 1 Trung tâm hành chính thành phố, Số 24 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
- Điện thoại: 0511.3822077
- Fax: 0511.3825321
- E-mail: phuonghtl@danang.gov.vn
 
2. Tên chủ đầu tư:  Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
 
3. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng. 
 
B. Nội dung thông báo mời thầu:
 
 - Tên Bên mời thầu:  Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng
 
 - Tên gói thầu: Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng. 
 
 - Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Nâng cấp phần mềm Cổng Thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng. 
 
 - Nguồn vốn: Ngân sách thành phố năm 2016.
 
 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước
 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/một túi hồ sơ.
 
 - Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 07giờ30, ngày 22 tháng 7 năm 2016 đến trước 08 giờ 45, ngày 29 tháng 7 năm 2016. 
 
 - Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng, Tầng 1 Trung tâm hành chính thành phố, Số 24 Trần Phú, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng. Điện thoại: 0511.3822077. Fax: 0511.3825321. Email: phuonghtl@danang.gov.vn
 
- Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng)
 
- Bảo đảm dự thầu: 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng chẵn.). Hình thức bảo đảm: đặt cọc bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành
 
- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 45,  ngày 29 tháng 7 năm 2016.
 
- Thời điểm mở thầu: 09 giờ00,  ngày 29 tháng 7 năm 2016.