Tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh 
Đăng ngày 13-04-2017 14:38

Kiến nghị: (các hợp tác xã và xí nghiệp) Các HTX hiện nay đang gặp khó khăn về việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX có hạn mức cho vay khá thấp (khoảng 200-300 triệu đồng/HTX), không phù hợp với nhu cầu đầu tư phát triển của các HTX CN - TTCN. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại chưa quan tâm, ưu tiên cho vay đối với loại hình HTX. Đồng thời một khó khăn khác đối với các HTX khi vay vốn là các tổ chức tín dụng yêu cầu tài sản thế chấp. Kính đề nghị thành phố quan tâm giải quyết, hỗ trợ nguồn vốn vay tín dụng và có phương án cho vay phù hợp với loại hình HTX để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời:

Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 do UBND thành phố Đà Nẵng cấp. Theo Điều lệ hoạt động ban đầu, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX chỉ cho vay tối đa 200 triệu đồng cho 01 dự án. Qua quá trình hoạt động, Hội đồng quản lý Quỹ nhận thấy rằng hạn mức cho vay thấp so với nhu cầu đầu tư của HTX, do vậy đã đề xuất UBND thành phố nâng hạn mức cho vay lên 500 triệu đồng cho 01 dự án nhưng UBND thành phố hiện nay chỉ chấp nhận hạn mức cho vay là 300 triệu đồng cho 01 dự án. Đối với những HTX có nhu cầu vốn lớn hơn thì sẽ có nhiều kênh để tiếp cận như Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ liên hệ: 01A Lý Thường Kiệt, SĐT 0511.3.888.769, website: http://ddif.com.vn.

Về vay vốn tại các tổ chức tín dụng, điểm 4, Điều 24 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định các chính sách tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, trong đó các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, địa bàn nông thôn được ưu tiên vay vốn tín dụng từ ngân hàng phát triển và các tổ chức tín dụng khác theo quy định của pháp luật. Điều 8 Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 quy định: Các hợp tác xã có nhu cầu vay vốn từ các TCTD để đầu tư mới, đầu tư nâng cấp, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh, thực hiện các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế và đời sống xã viên thì được các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi để vay vốn và áp dụng hình thức đảm bảo tiền vay phù hợp với loại hình kinh tế hợp tác xã. Việc cho vay được thực hiện theo các quy định hiện hành. Đồng thời, nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn nông thôn hoặc tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông thôn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015, trong đó quy định trường hợp cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo các mức quy định.

Qua kiểm tra thông tin tại Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam, có 03/5 hợp tác xã đã có quan hệ tín dụng với các TCTD trên địa bàn, cụ thể như sau:

- Hợp tác xã Mây tre An Khê: Dư nợ 900 triệu đồng tại 02 tổ chức tín dụng; dư nợ lớn nhất trong diễn biến dư nợ 12 tháng gần nhất là 2.632 triệu đồng; có tài sản làm bảo đảm tiền vay.

- Hợp tác xã sản xuất sắt số 01: Hiện tại không có dư nợ tại các TCTD. Tuy nhiên, hợp tác xã này đã từng phát sinh nợ cần chú ý tại NH TMCP Công thương - CN Ngũ Hành Sơn; dư nợ lớn nhất trong diễn biến dư nợ 12 tháng gần nhất là 1.156 triệu đồng.

- Xí nghiệp sản xuất kinh doanh sắt thép Hòa Hiệp: Dư nợ hiện tại là 5.829 triệu đồng tại 02 TCTD; dư nợ lớn nhất trong diễn biến dư nợ 12 tháng gần nhất là 7.319 triệu đồng; có tài sản làm bảo đảm tiền vay.

Như vậy, trong thời gian qua, các TCTD trên địa bàn đã tạo điều kiện cho các đơn vị nêu trên tiếp cận nguồn vốn tín dụng, mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc áp dụng các hình thức bảo đảm tiền vay còn tùy thuộc vào quy định của pháp luật và quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh của các TCTD.