Khói, phế thải ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động 
Đăng ngày 13-04-2017 14:41

Kiến nghị: (Công ty TNHH KHKT Tường Hựu) về việc khói thải, phế thải của Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và tài sản của công ty.

Ban Quản lý KCN & CX trả lời:

Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường, Daizico tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát vào ngày 29/8/2016 (có Thông báo số 1242/TB-BQL ngày 22/8/2016). Đã lấy mẫu nước thải, khí thải để kiểm tra. 
Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty CP Ống thép Hòa Phát:
- Làm việc với đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn không để ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khác; liên hệ với Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Tường Hựu để xây dựng lại, gia cố phần tường rào chung, hoàn thành trong tháng 9/2016.
- Lập báo cáo thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ cho giai đoạn vận hành theo quy định, trình Sở Tài nguyên – Môi trường thẩm định, trong đó báo cáo việc thay đổi nhiên liệu sử dụng để cấp nhiệt cho bề mạ kẽm so với hồ sơ môi trường đã được phê duyệt.
- Xây dựng khu vực lưu trữ chất thải nguy hại, chất thải sản xuất, chất thải sinh hoạt, bùn thải theo quy định.
-  Bổ sung diện tích cây xanh, đảm bảo đạt 15% tổng diện tích xây dựng.