Đơn giá thuê đất tại các KCN 
Đăng ngày 13-04-2017 14:42

Kiến nghị: (các HTX, làng nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp) về đơn giá thuê đất tại KCN Hòa Khánh.

Ban Quản lý các khu CN & CX trả lời như sau: 
1. Điều chỉnh đơn giá cho thuê lại đất và sử dụng hạ tầng theo Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND thành phố
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 8191/UBND-KTN ngày 14/10/2015 của UBND thành phố về việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước tại các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Thông báo số 316/TB-VP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết tại buổi làm việc liên quan đến đơn giá cho thuê lại đất mới và tiền sử dụng hạ tầng đối với các KCN do Thành phố đầu tư và một số nội dung liên quan đến KCN.
Hiện nay, đơn giá cho thuê lại đất tại KCN Hòa Khánh và KCN Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng được áp dụng theo Quyết định số 799/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 của UBND thành phố Đà Nẵng, đơn giá thuê lại đất trả hằng năm là 12.600đồng/m2/năm và tiền sử dụng hạ tầng là 4.200đồng/m2/năm, được áp dụng kể từ ngày 01/02/2012. Đơn giá cho thuê lại đất nộp tiền hằng năm, tiền sử dụng hạ tầng trả hằng năm và được  ổn định trong thời gian 05 năm, sẽ được điều chỉnh và áp dụng kể từ ngày 01/02/2017 (ngày Quyết định số 799/QĐ-UBND hết hiệu lực).
Quá trình xây dựng đơn giá: Thực hiện Công văn số 8191/UBND-KTN ngày 14/10/2015 của UBND thành phố về việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước tại các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố giao Ban Quản lý: “Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Phương án đơn giá thuê đất mới và tiền sử dụng hạ tầng đối với các KCN do thành phố đầu tư tương đồng với đơn giá thuê lại đất và sử dụng hạ tầng các KCN khác trên địa bàn thành phố; tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định phê duyệt đơn giá cho thuê đất mới và sử dụng hạ tầng tại các KCN do thành phố đầu tư để làm cơ sở triển khai thực hiện”.
Ban Quản lý đã chỉ đạo Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng KCN Đà Nẵng (Daizico) đơn vị được UBND thành phố giao làm chủ đầu tư, căn cứ các quy định tại Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn các quy định của pháp luật có liên quan để xây dựng đơn giá cho thuê lại đất và tiền sử dụng hạ tầng theo đúng quy định. 
Trên cơ sở Báo cáo số 774/BC-Cty ngày 23/10/2015 của Daizico về việc đề xuất về phương án điều chỉnh đơn giá cho thuê lại đất, tiền sử dụng hạ tầng tại KCN Hòa Khánh và KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, Ban Quản lý đã mời Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Cục thuế thành phố họp để tham gia, hoàn chỉnh về khung giá (theo nội dung đề xuất tại Công văn số 2263/STC-GCS ngày 06/11/2015 của Sở Tài chính; Công văn số 2766/STNMT-KTĐ ngày 04/11/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 3592/CT-QLĐ ngày 29/10/2015 của Cục thuế), qua ý kiến tham gia của các ngành chức năng, Ban Quản lý đã tổng hợp và báo cáo UBND thành phố tại cuộc họp ngày 10/11/2015 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết chủ trì với sự tham dự của Sở Tài Nguyên-Môi trường, Sở Tài chính, Cục thuế thành phố và các ban ngành chức năng liên quan để xem xét, trao đổi, phân tích các nội dung có liên quan đến việc xây dựng đơn giá. 
Trên cơ sở cuộc họp, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng đã có Thông báo số 316/TB-VP ngày 16/11/2015 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết tại buổi làm việc liên quan đến đơn giá cho thuê lại đất mới và tiền sử dụng hạ tầng đối với các KCN do Thành phố đầu tư và một số nội dung liên quan đến KCN, UBND thành phố kết luận như sau: Để đảm bảo việc tìm chọn nhà đầu tư đích thực, hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh khi đầu tư vào các KCN; nhằm tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện Đề án phát triển doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020, đồng thời đảm bảo thu hồi nguồn vốn đầu tư vào hạ tầng của các KCN và có nguồn vốn để duy tu bảo dưỡng cơ sở hạ tầng các KCN do thành phố đầu tư, cơ bản thống nhất như sau: 
- Về tiền sử dụng hạ tầng: Cơ bản thống nhất mức thu tiền sử dụng hạ tầng đối với các KCN do thành phố đầu tư là: 8.000đồng/m2/năm. Phương thức thanh toán trả từng năm.
- Về đơn giá thuê lại đất mới: Cơ bản thống nhất đơn giá thuê lại đất mới đối với các KCN do ngân sách thành phố đầu tư là: 23.000đồng/m2/năm. Phương thức thanh toán trả từng năm. 
Thực hiện Thông báo số 316/TB-VP của UBND thành phố, Daizico đã hoàn chỉnh đơn giá và có Báo cáo số 843/BC-Cty ngày 23/11/2015 về việc đề xuất  phương án đơn giá cho thuê lại đất, tiền sử dụng hạ tầng tại KCN Hòa Khánh, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng. Theo báo cáo, đề xuất của Daizico, Ban Quản lý tổng hợp đơn giá cho thuê lại đất mới và có Tờ trình số 1358/TTr- BQL ngày 26/11/2015, báo cáo UBND thành phố xem xét. Ngày 17/12/2015, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì buổi họp chuyên đề về KCN và có Thông báo số 235/TB-VP ngày 25/12/2015 do Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết ký thống nhất đơn giá cho thuê lại đất trả tiền hằng năm là 23.000đồng/m2/năm và đơn giá thanh toán một lần cho toàn bộ thời gian thuê là 17.400đồng/m2/năm; mức thu tiền sử dụng hạ tầng 8.000đồng/m2/năm. Trên cơ sở quá trình hình thành đơn giá, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 về Quy định đơn giá cho thuê lại đất và tiền sử dụng hạ tầng tại các KCN do thành phố đầu tư. 
Đơn giá thuê lại đất đối với các KCN do thành phố đầu tư hiện tại thấp so với các KCN khác trên cùng địa bàn thành phố Đà Nẵng, điều này dẫn đến sự bất hợp lý và cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà đầu tư vào KCN. Một số nhà đầu tư lợi dụng đơn giá thấp, thuê đất nhưng không triển khai dự án và chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác để hưởng chênh lệch, gây khó khăn trong việc quản lý tại các KCN. Bên cạnh đó, thành phố đã đầu tư kinh phí vào các KCN rất lớn nhưng nguồn thu từ tiền thuê lại đất và sử dụng hạ tầng còn hạn chế, với mức giá cho thuê như hiện nay khó thu hồi được vốn đã đầu tư và không đủ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng hạ tầng cơ sở tại KCN Hòa Khánh và KCN Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng. Quá trình xây dựng đơn giá được các Sở, ban ngành chức năng tham gia trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành về thu tiền thuê đất cũng như có xem xét đến yếu tố mặt bằng giá cho thuê lại đất của các KCN trên địa bàn thành phố và giá đất của các Khu vực lân cận KCN Hòa Khánh và KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.
2. Đối với trường hợp của HTX Sản xuất Sắt số 1, hiện nay còn nợ tiền thuê lại đất, tiền sử dụng hạ tầng và tiền chậm nộp là: 9.488.002 đồng, bao gồm:
Tiền thuê lại đất:                5.120.268 đồng
Tiền sử dụng hạ tầng:            2.506.046 đồng
Tiền chậm nộp (tạm tính đến 30/6/2016):1.861.688 đồng. Trong đó:
Tiền chậm nộp thuê lại đất:             1.234372 đồng
Tiền chậm nộp hạ tầng:                627.316 đồng.     
Tuy nhiên, đến nay sau nhiều lần Daizico đã có thông báo nhưng HTX Sản xuất Sắt số 1 vẫn chưa thực hiện thanh toán các khoản nợ và ký Hợp đồng thuê lại đất và sử dụng hạ tầng với Daizico theo quy định.