Chính sách mới về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 6/2017
Đăng ngày 05-06-2017 15:57

Mức thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế; Rút ngắn thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT); Hướng dẫn ghi nhãn đối với hàng hóa đóng gói đơn giản; Quy định lập kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước; Điều kiện tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA; Trường hợp được mua hóa đơn miễn phí là những chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 6/2017.

Mức thu tiền sử dụng đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2017/NĐ-CP  ngày 3/4/2017 quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

Theo đó, khi nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm không thông qua hình thức đấu giá thì đơn giá thuê đất hằng năm được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) giá đất cụ thể tính tiền thuê đất.

Trong đó, tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất từ 0,5 - 3% (tùy theo từng vị trí cụ thể do UBND các tỉnh TP trực thuộc TW quy định); Giá đất được tính theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất. Đơn giá thuê đất này được ổn định 5 năm tính từ thời điểm được ban quản lý khu kinh tế quyết định cho thuê đất hoặc được UBND cấp tỉnh quyết định cho thuê đất.

Trường hợp nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê là giá đất cụ thể tương ứng với thời hạn thuê đất.

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP  cũng nêu rõ khung giá thuê mặt nước trong khu kinh tế đối với mặt nước từ 20 - 300 triệu đồng/km2/năm đối với dự án sử dụng mặt nước cố định; từ 100 - 750 triệu đồng/km2/năm đối với dự án sử dụng mặt nước không cố định. 

Nghị định số 35/2017/NĐ-CP  có hiệu lực từ ngày 20/6/2017.

Rút ngắn thời gian hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Đây là nội dung nổi bật quy định tại Thông tư số 31/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT.

Cụ thể, thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 1 ngày làm việc (quy định hiện nay là trong thời hạn chậm nhất 03 ngày làm việc) kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước; hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế chuyển đến.

Khi nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm không thông qua hình thức đấu giá thì đơn giá thuê đất hằng năm được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) giá đất cụ thể tính tiền thuê đất.

Thông tư số 31/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT và có hiệu lực thi hành từ ngày 02/6/2017

Hướng dẫn ghi nhãn đối với hàng hóa đóng gói đơn giản

Chính phủ  đã ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa thay thế cho Nghị định số 89/2006/NĐ-CP .

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP  đề cập hàng hóa đóng gói đơn giản là hàng hóa được đóng gói không có sự chứng kiến của người tiêu dùng mà khi mua có thể mở ra kiểm tra trực tiếp hàng hóa đó.

Hàng hóa có bao bì đóng gói đơn giản, hàng hóa dạng rời là phụ gia thực phẩm, hóa chất, không có bao bì thương phẩm bán trực tiếp cho người tiêu dùng thì tổ chức, cá nhân phải công khai thông tin sau: tên hàng hóa, hạn sử dụng, cảnh báo an toàn (nếu có), tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, hướng dẫn sử dụng.

Quy định lập kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 

Có hiệu lực từ ngày 5/6/2017, Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước về lập kế hoạch tài chính 5 năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập các kế hoạch này.

Theo quy định, kế hoạch tài chính 5 năm là kế hoạch tài chính để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương trong giai đoạn 5 năm kế hoạch; đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản về tài chính - NSNN trong thời gian 5 năm kế hoạch; giữ vai trò định hướng cho kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm và dự toán NSNN hằng năm.

Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm là kế hoạch tài chính - NSNN được lập hằng năm theo phương thức cuốn chiếu cho thời gian 3 năm, kể từ năm dự toán ngân sách và 2 năm tiếp theo.

Kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm để triển khai kế hoạch tài chính 5 năm, thể hiện những nội dung lớn về khung cân đối NSNN và trần chi ngân sách cho các bộ, cơ quan, đơn vị và địa phương trong thời gian 3 năm, có tính đến diễn biến tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách hiện tại và cập nhật dự báo trong thời gian 3 năm kế hoạch, làm cơ sở cho việc lập, xem xét, quyết định dự toán NSNN hằng năm.

Điều kiện tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52/2017/NĐ-CP, ngày 28/4/2017, về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương .

Theo đó, UBND cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi khi đáp ứng các điều kiện:

- Có dự án được cấp có thẩm quyền cho phép huy động vốn vay để thực hiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hoặc dự án có phần vốn góp của ngân sách địa phương theo phương thức hợp tác công tư, thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương do cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Luật đầu tư công.

- Dự án được bố trí vốn đối ứng để thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.

- Tổng mức dư nợ vay của ngân sách địa phương tại thời điểm thẩm định chủ trương đầu tư chương trình, dự án không vượt quá hạn mức dư nợ của ngân sách địa phương theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Không có nợ vay lại của Chính phủ quá hạn trên 180 ngày.

- Nghĩa vụ trả nợ hàng năm của UBND cấp tỉnh đối với các khoản vay lại vốn ODA, vay ưu đãi không vượt quá 10% nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp tại thời điểm xem xét khoản vay lại.

Nghị định số 52/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/6/2017. 

Trường hợp được mua hóa đơn miễn phí

Theo Thông tư số 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, từ 12/6/2017, trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ít nhất 2 ngày, thay vì 5 ngày như quy định cũ.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh được mua hóa đơn theo tháng với số lượng mua lần đầu tối đa là 1 quyển 50 số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển mà có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì được mua hóa đơn lẻ (1 số) theo từng lần phát sinh và không phải nộp tiền.

 MINH ANH