Chuyển mục đích sử dụng đất cho thuê
Đăng ngày 26-06-2017 16:41

Công ty TNHH MTV Aloo Food

Đơn vị xử lý: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan

Trả lời:

Theo quy định khoản 3, Điều 126 Luật Đất đai năm 2013 thì thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm. 

Theo quy định của Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 thì Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, theo quy định của Điều 73 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước có chính sách khuyến khích việc thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án, công trình sản xuất kinh doanh mà phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.