Thoái thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch giảm
Đăng ngày 26-06-2017 17:23

Kiến nghị của Công ty Cổ phần Nguyên Hoàng Lý 
Đơn vị xử lý: Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan.
 

Trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường:

Ngày 03/4/2012, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2428/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1:500 Khu dân cư Tân An, diện tích quy hoạch 5.302m2, trong đó đất ở chia lô gồm 36 lô với diện tích 3.390m2, đất giao thông 1.912m2;
Ngày 17/4/2015, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2180/QĐ-UBND về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Việt Mỹ để đầu tư xây dựng Khu dân cư Tân An, khu đất có diện tích 5.302m2;
Ngày 26/5/2015, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3030/QĐ-UBND về việc quy định giá đất để thu tiền giao quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Việt Mỹ. Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Việt Mỹ đã nộp sử dụng đất vào ngân sách thành phố với diện tích: 3.360m2.
Ngày 07/9/2015, UBND thành phố ban hành Quyết định số 6388/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1:500 Khu dân cư Tân An, diện tích sau điều chỉnh quy hoạch là 5.024m2, trong đó đất ở chia lô gồm 33 lô với diện tích 3.154m2, 01 lô đất ký hiệu A1 làm nhà sinh hoạt cộng đồng với diện tích đất 127m2, đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 1.743m2.
Ngày 12/11/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND thành phố cấp 33 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Việt Mỹ dự án Khu dân cư Tân An, phường An Khê, quận Thanh Khê; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Liên quan đến việc chênh lệch giảm diện tích đất tại dụ án Khu dân cư Tân An: 3.390m2 - 3.154m2 = 247,5m2mà Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Việt Mỹ đã nộp tiền sử dụng đất;
Về vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo UBND thành phố tại Báo cáo số 1107/BC-STNMT ngày 23/11/2015 liên quan đến việc chênh lệch giảm diện tích đất tại dự án Khu dân cư Tân An.
Ngày 18/12/2015, UBND thành phố ban hành Công văn số 10054/UBND-QLĐTh về việc liên quan đến dự án khu dân cư Tân An, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:
1. Thống nhất đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện thoái thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch giảm tại dự án Khu dân cư Tân An, quận Thanh Khê (không hoán đổi quỹ đất).
2. Giao Cục thuế thành phố phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố lập thủ tục thoái thu tiền sử dụng đất theo quy định.
Do đó, việc thoái thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch giảm tại dự án Khu dân cư Tân An, quận Thanh Khê, UBND thành phố đã giao Cục thuế thành phố phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố lập thủ tục thoái thu tiền sử dụng đất theo quy định. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố để được xem xét, giải quyết.

Trả lời của Cục thuế:

Trước đây cơ quan thuế ra thông báo cho đơn vị nộp tiền sử dụng đất trên cơ sở Hồ sơ và Tờ trình  số 3522/TTr- TTPTQĐ ngày 28/5/2015 của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố gửi Cục Thuế Đà Nẵng, do vậy để hoàn trả lại khoản tiền này, cần phải thực hiện các bước sau:
1. Công ty CP Nguyên Hoàng Lý có văn bản đề nghị trả lại khoản tiền nghĩa vụ tài chính tương ứng với 247,5m2 đất mà đơn vị đã nộp nhưng không được cấp bù gửi Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng.
2. Căn cứ đề nghị của Công ty CP Nguyên Hoàng Lý, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng sẽ có văn bản đề nghị Cục Thuế Đà Nẵng hoàn trả số tiền sử dụng đất nộp thừa. Trên cơ sở văn bản đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng, Cục Thuế sẽ tiến hành các thủ tục hoàn trả cho Công ty CP Nguyên Hoàng Lý.