Đăng ký bổ sung thêm vốn vào giấy phép đăng ký kinh doanh
Đăng ngày 27-06-2017 11:12

Về việc đăng ký bổ sung thêm vốn vào giấy phép đăng ký kinh doanh, đăng ký bổ sung tài khoản ngân hàng
 

Sở Kế hoạch và đầu tư trả lời: 

Về phí và lệ phí:

- Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp;

- Công văn số 1373/BKHĐT-ĐKKD ngày 24/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Thông tư số 215/TT-BKHĐT;

Do đó kể từ ngày 01/01/2017, khi thực hiện thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng doanh nghiệp nộp lệ phí 200.000 đồng/01 lần thay đổi nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả và doanh nghiệp được miễn phí, lệ phí nếu thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Về đẩy mạnh đăng ký doanh nghiệp qua mạng:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; trong đó cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 03 ngày làm việc xuống còn 01-02 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; hỗ trợ trả kết quả tại nhà nếu doanh nghiệp có nhu cầu; bố trí nhân sự và trang thiết bị tại Bộ phận một cửa…(đính kèm bản sao Kế hoạch);

- Công bố công khai Thông tư số 215/2016/TT-BTC; Kế hoạch và Bộ thủ tục hành chính trên trang web của Sở (http://dpi.danang.gov.vn) và niêm yết tại Bộ phận một cửa, trong đó nêu rất rõ về quy trình thời hạn giải quyết đối với hình thức nộp hồ sơ qua mạng điện tử;

- Đã phát hành 10.000 tờ rơi hướng dẫn trình tự, thủ tục và các bước tiến hành đăng ký doanh nghiệp qua mạng để phát hành miễn phí cho doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa (đính kèm tờ rơi);

- Số lượng doanh nghiệp đăng ký qua mạng: có 2.088 hồ sơ đăng ký qua mạng, chiếm tỷ lệ 19,9% tổng số 10.487 hồ sơ doanh nghiệp, vượt yêu cầu tại Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ (5%). Cùng với Huế, Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong việc đổi mới phương thức hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng mức 4 (theo báo cáo đánh giá của Cục quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với đơn vị tư vấn viết phần mềm quản lý rủi ro về theo dõi và giám sát hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (dự kiến triển khai trong quý III năm 2017) là công cụ hữu hiệu để kịp thời trao đổi thông tin doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn và cũng thông qua đó có sự tham gia giám sát của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và người dân.