Mời tham gia Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017
Đăng ngày 27-06-2017 16:51

Sau thành công của Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững năm 2016, với sự tham gia của 400 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên cả nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tiếp tục phát động Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017.

Đây là chương trình tổ chức thường niên, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo 398/TB-VPCP ngày 15-12-2015 về việc xếp hạng doanh nghiệp bền vững từ năm 2016, với mục tiêu: đánh giá và xếp hạng các doanh nghiệp phát triển bền vững; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của phát triển bền vững doanh nghiệp, của cộng đồng cũng như của xã hội; thúc đẩy kinh doanh  theo hướng phát triển bền vững; tăng cường trao đổi và hợp tác về phát triển bền vững giữa các bên có liên quan tại Việt Nam bao gồm cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức xã hội dân sự; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi kinh nghiệm thông qua các thực tiễn tốt trên thế giới về phát triển bền vững và hội nhập kinh tế; đồng thời, thúc đẩy nhân rộng áp dụng Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Dựa trên Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp Việt Nam, có thể áp dụng được với tất cả doanh nghiệp ở mọi loại hình, phạm vi và quy mô khác nhau, các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được đánh giá, xếp hạng và dự kiến Lễ công bố các doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2017 sẽ được tổ chức vào tháng 12-2017.

Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố mong muốn tham gia chương trình có thể tìm hiểu chi tiết các bước hướng dẫn nộp hồ sơ tại địa chỉ http://vbcsd.vn/cate.asp?cate_id=329

NGÔ HUYỀN