Mời thầu Xây lắp cảnh quan chung cư 11 tầng tại Khu dân cư Phong Bắc
Đăng ngày 27-07-2017 14:38

- Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng.

- Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Phong Bắc – Hòa Thọ.

- Tên gói thầu: Xây lắp cảnh quan chung cư 11 tầng tại Khu dân cư Phong Bắc.

- Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước).

- Thời gian bán HSMT: Từ 14 giờ ngày 28-7-2017 đến trước 14 giờ ngày 7-8-2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: 1 Thanh Long, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Địa điểm nhận HSMT: 1 Thanh Long, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 7-8-2017.

- Hồ sơ mời thầu sẽ được mở công khai: Lúc 14 giờ ngày 7-8-2017 tại số 1 Thanh Long, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.