Xây lắp trụ sở làm việc Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 26-06-2018 07:58

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng.
Địa chỉ: 1 Thanh Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
Tên gói thầu: Xây lắp trụ sở làm việc Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.
Loại gói thầu: Xây lắp 
Giá gói thầu: 5.195.223.000 đồng (Năm tỷ, một trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm hai mươi ba nghìn đồng).
Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp trụ sở làm việc Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
Tên dự án: Trụ sở làm việc Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.
Nguồn vốn: Ngân sách thành phố.
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn/ một túi hồ sơ.
Thời gian phát hành HSMT: Từ 8 giờ ngày 23 - 6 - 2018  đến 9 giờ ngày 03 - 7 - 2018 (trong giờ làm việc hành chính).
Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng, số1 Thanh Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3817121, Fax: 0236.3817118, email: luutien@cpmdanang.vn.
Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng/ bộ).
Bảo đảm dự thầu: 77.900.000 đồng (Bảy mươi bảy triệu, chín trăm ngàn đồng), bảo đảm bằng hình thức bảo lãnh do ngân hàng hoăc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc.
Thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 03 - 7 - 2018.
Thời điểm mở thầu: 9 giờ ngày 03 - 7 - 2018.