Mời thầu Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà làm việc phường đội Hòa Minh
Đăng ngày 03-07-2018 01:59

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng quận Liên Chiểu 
Tên gói thầu: Xây lắp công trình
Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà làm việc phường đội Hòa Minh.
Nguồn vốn: Vốn ngân sách quận.
Phương thức: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.
Loại hợp đồng: Trọn gói.
Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Hình thức nhận HSDT: Đấu thầu không qua mạng.
Thời gian bán HSMT: 14 giờ 30 ngày 29 - 6 - 2018 đến trước 14 giờ 30 ngày 09 - 7- 2018.
Giá bán: 2.000.000 VNĐ/1 bộ (Hai triệu đồng/ bộ).
Điạ điểm: Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng quận Liên Chiểu, 168 Nguyễn Sinh Sắc ,quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 02363.768024.
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 09 - 7- 2018.
HSDT sẽ được mở công khai: Lúc 14 giờ 15 ngày 09 - 7- 2018 tại Văn phòng Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng quận Liên Chiểu.
Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
Giá gói thầu tối đa không quá: 1.750.823.000 đồng (Một tỷ, bảy trăm năm mươi triệu, tám trăm hai mươi ba ngàn đồng).