Mời thầu các gói thầu Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển bưởi da xanh tại huyện Hòa Vang
Đăng ngày 06-07-2018 07:46

Tên bên mời thầu: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hòa Vang.
Đại chỉ: Thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3846156.
Mã số thuế: 0401283115.
1. Tên gói thầu 1: Cung cấp giống bưởi đầu dòng S1, giống bưởi S2 gốc ghép, hạt giống bưởi lông cổ cò trên địa bàn huyện Hòa Vang.
Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

Giá gói thầu: 356.000.000 đồng.
Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp giống bưởi đầu dòng S1, giống bưởi S2 gốc ghép, hạt giống bưởi lông cổ cò trên địa bàn huyện Hòa Vang.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.
2. Tên gói thầu 2: Cung cấp vật tư phân bón, vôi, thuốc BVTV, túi bầu, mùn xơ dừa trên địa bàn huyện Hòa Vang.
Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.

Giá gói thầu: 499.000.000 đồng.
Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật tư phân bón, vôi, thuốc BVTV, túi bầu, mùn xơ dừa, dụng cụ ghép mắt trên địa bàn huyện Hòa Vang.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 690 ngày.
3. Tên gói thầu 3: Nhà lưới ươm giống.
Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
Giá gói thầu: 300.000.000 đồng.
Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp vật tư thép, lưới chống côn trùng, tăng đơ, ốc vít và các phụ kiện khác..
Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.
4. Tên gói thầu 4: Hệ thống tưới nước.
Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
Giá gói thầu: 150.000.000 đồng.
Nội dung chính của gói thầu: Lắp đặt hệ thống tưới nước, máy bơm công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động và các phụ kiện khác.
Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 ngày.
5. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để phát triển bưởi da xanh tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
6. Nguồn vốn: Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách SNKHCN TW năm 2017-2020.
7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
9. Thời gian phát hành HSMT của 4 gói thầu: 8 giờ 30 ngày 6 - 7 - 2018 đến trước 8 giờ 30 ngày 11 - 7- 2018.
10. Điạ điểm phát hành HSMT: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hòa Vang, Thôn Dương Lâm1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. ĐT: 0236.3846156.
11. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.
12. Bảo đảm giá dự thầu như sau:
* Bảo đảm dự thầu gói 1: 3.560.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu, năm trăm sáu mươi ngàn đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng tiền mặt.
* Bảo đảm dự thầu gói 2: 4.990.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu, chín trăm chín mươi ngàn đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng tiền mặt.
* Bảo đảm dự thầu gói 3: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng tiền mặt.
* Bảo đảm dự thầu gói 4: 1.500.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu, năm trăm ngàn đồng). Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng tiền mặt.
13. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30 ngày 12 - 7- 2018.