Mời thầu Xây lắp Tuyến kè bảo vệ bờ sông Cu Đê
Đăng ngày 06-07-2018 07:46

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng tổ chức lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau: 

Tên gói thầu: Xây lắp

Tên dự án: Tuyến kè bảo vệ bờ sông Cu Đê (Đoạn từ chợ Nam Ô đến đập ngăn mặn)..

Thời gian thực hiện hợp đồng: 200 ngày.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Thời gian, điạ điểm phát hành HSMT: 16 giờ ngày 6 -7 - 2018 đến trước 16 giờ ngày 26 - 7- 2018 tại Văn phòng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng , số 33 Pasteur, quận Hải Châu, Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3892651, fax: 2036.3822753..

Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ/1 bộ (Hai triệu đồng/ bộ).

Thời điểm đóng thầu: 16 giờ ngày 26 - 7- 2018.

Thời điểm mở thầu: 16 giờ 30 ngày 26 - 7- 2018.