Mời thầu gói thầu Quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 1)
Đăng ngày 06-07-2018 07:46

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng tổ chức lựa chọn nhà thầu với các nội dung sau: 

Tên gói thầu: Quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (giai đoạn 1) trong thời gian 10 năm (từ năm 2018 đến năm 2028).

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 năm.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

Thời gian, điạ điểm phát hành HSMT: 15 giờ 30 ngày 6 -7 - 2018 đến trước 15 giờ 30 ngày 26 - 7- 2018 tại Văn phòng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng , số 33 Pasteur, quận Hải Châu, Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3892651, fax: 2036.3822753..

Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ/1 bộ (Hai triệu đồng/ bộ).

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30 ngày 26 - 7- 2018.

Thời điểm mở thầu: 16 giờ ngày 26 - 7- 2018.