Mời thầu gói thầu xây lắp hạ tầng kỹ thuật Khu số 1 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc.
Đăng ngày 19-07-2018 00:44

- Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng 
- Công trình: HTKT Khu số 1 - Trung tâm đô thị mới Tây Bắc.
- Hạng mục: San nền, giao thông, thoát nước, cây xanh (giai đoạn 2) - Khu vực các nhánh đường T6-T7-T9-T14; T8-T10-T15; T9-T10; T14-T15.
- Tên gói thầu: San nền, giao thông, thoát nước, cây xanh (giai đoạn 2).
- Giá gói thầu: Tối đa không quá 6.341.771.000 đồng (Sáu tỷ, ba trăm bốn mươi mốt triệu, bảy trăm bảy mười mốt ngàn đồng).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 180 ngày.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách thành phố Đà Nẵng.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Thời gian bán HSMT: Từ 14 giờ ngày 20-7-2018 đến trước 14 giờ ngày 30-7-2018 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm bán HSMT: 289 Nguyễn Tất Thành, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đống (Hai triệu đồng chẵn).
- Bảo đảm dự thầu: 95.000.000 (Chín mươi lăm triệu đồng chẵn).
- Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc bằng séc.
- Địa điểm nhận HS dự thầu: Số 01 Thanh Long, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
- Thời điển đóng thầu: 14 giờ ngày 30-7-2018.
Hồ sơ mời thầu sẽ được mở công khai: Lúc 14 giờ 15 ngày 30-7-2018 tại số 01 Thanh Long, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.