Công khai thông tin mua sắm tập trung TSNN
Đăng ngày 03-08-2018 08:14

Thực hiện Quyết định số 3058/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu các gói thầu mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (Đợt I/2018) (File Quyết định kèm theo), và Danh mục 06 gói thầu cụ thể như sau:

DANH MỤC THÔNG BÁO MỜI THẦU

STT Gói thầu

Số thông báo mời thầu

Dự toán gói thầu (đồng)

Giá trị bảo đảm dự thầu (đồng)

Hình thức dự thầu

Thời điểm đóng/ mở thầu

1 Gói thầu 01: Mua sắm tập trung máy vi tính để bàn 20180766194-00 5.527.050.000 60.000.000 Đấu thầu qua mạng 15/8/2018 09:000
2 Gói thầu 02: Mua sắm tập trung máy tính xách tay 20180767723-00 983.550.000 10.000.000 Đấu thầu qua mạng 15/8/2018 09:000
3 Gói thầu 03: Mua sắm tập trung máy in 20180767989-00 1.480.900.000 20.000.000 Đấu thầu qua mạng 15/8/2018 09:000
4 Gói thầu 04: Mua sắm tập trung máy scan 20180768198-00 364.880.000 5.000.000 Đấu thầu qua mạng 15/8/2018 09:000
5 Gói thầu 05: Mua sắm tập trung máy chiếu 20180768554-00 806.000.000 10.000.000 Đấu thầu qua mạng 15/8/2018 09:000
6 Gói thầu 06: Mua sắm tập trung máy photocopy 20180768653-00 1.405.500.000 15.000.000 Đấu thầu qua mạng 15/8/2018 09:000

 

File đính kèm