Mời thầu Gói thầu Xây lắp trụ sở UBND Phường Tân Chính.
Đăng ngày 15-03-2019 01:58

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê thông báo mời thầu thông tin cụ thể: 

- Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê.

- Gói thầu: Xây lắp.

- Tên dự án: Trụ sở UBND Phường Tân Chính.

- Nguồn vốn ngân sách.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: 10 giờ ngày 8-3-2019.

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơn dự thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.371268.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ ngày 18-3-2019.

- Bảo đảm dự thầu: 152.000.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu đồng).

Hồ sơ dự thầu được mở công khai lúc: 10 giờ ngày 18-3-2019 tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng.