Mời thầu gói thầu Xây lắp hệ thống họng chữa cháy kèm theo hệ thống HDPED 110 tại các kiệt hẻm trên địa bàn các phường thuộc quận Thanh Khê
Đăng ngày 23-03-2019 02:47

Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Thanh Khê thông báo mời thầu thông tin cụ thể:

Bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Thanh Khê 

Gói thầu: Xây lắp.

Tên dự án: Đầu tư hệ thống họng chữa cháy kèm theo hệ thống HDPED 110 tại các kiệt hẻm trên địa bàn các phường thuộc quận Thanh Khê.

Nguồn vốn: Ngân sách.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: 15 giờ 30 ngày 22/3/2019.

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơ dự thầu: Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3712618.

Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/bộ (Hai triệu đồng chẵn).

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30 ngày 01-4-2019.

Bảo đảm dự thầu: 74.000.000 VNĐ (Bảy mươi bốn triệu đồng).

Hồ sơ dự thầu được mở công khai lúc 15 giờ 30 ngày 01-4-2019 tại BQL dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng.