Mời thầu gói thầu: Xây lắp Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
Đăng ngày 28-03-2019 03:45

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê thông báo mời thầu thông tin cụ thể:

Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê

Gói thầu: Xây lắp

Tên dự án: Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Nguồn vốn ngân sách

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: 15 giờ 30 ngày 28-3-2019.

Địa điểm bán hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơ dự thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: 0236.3712618.

Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng).

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30 ngày 8-4-2019.

Bảo đảm dự thầu: 139.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi chín triệu đồng).

Hồ sơ dự thầu được mở công khai: Lúc 15 giờ 30 ngày 8-4-2019 tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Khê, số 503 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng.